สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

1. จากความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด ทำให้สังคมไม่สามารถมีการจักสรรทรัพยากรที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ อาดัม สมิธ ได้เริ่มศึกษาอย่างเป็นระบบถึงสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาดโดยเสนอแนะให้รัฐบาลเข้ามแทรกแซง แต่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลังๆ พยายามศึกษาเพื่อค้นหาว่า แทนที่จะเป็นรัฐบาลนั้น สถาบันใดที่จะก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาดเกิดจากสาเหตุ 3 ประการคือ ผลกระทบภายนอก สินค้าสาธารณะ และการผลิตที่มีผลิตผลเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต

3. ตลาดสนเทศเป็นส่วนประกอบสำคัญในการซื้อขายและการตั้งราคา แต่เนื่องจากตลาดสนเทศมีลักษณะเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆ ทำให้ตลาดสนเทศมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวเอง จึงมีผลให้ระบบตลาดเกิดความไม่สมบูรณ์ตามไปด้วย

แนวคิดเรื่องความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
สาเหตุความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
ตลาดสนเทศกับความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย