สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

สาเหตุความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

1. ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาดที่เกิดขึ้นได้จากการที่ตลาดของผลผลิตหรือบริการบางอย่างไม่มีสังคม เนื่องจากสินค้าหรือบริการนั้นเป็นผลกระทบภายนอกซึ่งกรรมสิทธิ์มิได้บ่งไว้ในกฏหมาย ทำให้ไม่มีการซื้อขายกัน

2. ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด อาจเกิดขึ้นได้จากการที่สินค้านั้นเมื่อผลิตขึ้นมาแล้ว คนทุกๆ คนร่วมกันใช้ได้ สินค้าสาธารณะนี้มักจะไม่คุ้มกับการผลิตเพราะในหลายๆ กรณีไม่สามารถจะกำจัดผู้ที่มิได้จ่ายเงินออกไปจากการบริโภคได้

3. สินค้าบางชนิดถ้ายิ่งผลิตมากขึ้น ต้นทุนส่วนเพิ่มก็จะยิ่งลดลง ทำให้มีผู้ผลิตในตลาดเพียงรายเดียวซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการผูกขาด และการจัดสรรทรัพยากรก็จะไม่มีประสิทธิภาพ

สาเหตุของความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาดจากผลกระทบภายนอก

1. ผลกระทบภายนอกหมายถึงกิจกรรมการผลิตหรือบริโภคซึ่งมีต่อการบริโภคของผู้อื่น ผลกระทบภายนอกมี 2 ประเภท คือที่ผ่านระบบตลาดและที่ไม่ผ่านระบบตลาด
2. ผลกระทบภายนอกที่ไม่ผ่านระบบตลาดก่อให้เกิดปัญหาในการแสวงหาสวัสดิการสูงสุดของสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ MRS ไม่เท่ากับ MRT

สาเหตุของความไม่สมบูรณ์ของตลาดจากสินค้าสาธารณะ

1. คลื่นวิทยุโทรทัศน์ คนอื่นรับคลื่นวิทยุเพิ่มขึ้น มิได้ทำให้คลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์ของเราลดลงแต่อย่างใด ลักษณะนี้เป็นสินค้าสาธารณะแท้
2. สินค้าดังกล่าวข้องต้นไม่มีสินค้าสาธารณะใดที่จะส่งผลให้ระบบตลาดขาดความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในกรณีคลื่นวิทยุเป็นกรณีพิเศษและเอกชนสามารถทำกำไรได้จากการผลิตสินค้านี้ จึงไม่เกิดปัญหาทางด้านการจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น

สาเหตุของความไม่สมบูรณ์ของตลาดจากการที่มีผลิตผลเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต

การผลิตไฟฟ้า ยิ่งโรงงานใหญ่เท่าใดต้นทุนต่อหน่วยต้องยิ่งต่ำลง เอกชนจะไม่สามารถเข้ามาประกอบกิจกรรมการผลิตขนาดใหญ่เหล่านี้ ถ้าจะให้ผลิตก็จะต้องมีรายเดียว ผลก็คือผู้ผลิตนั้นก็จะเป็นผู้ผูกขาด โดยปริยายและจะทำการผลิตในจุดซึ่งต่ำกว่าปริมาณที่ให้สวัสดิการต่อสังคมสูงสุด

แนวคิดเรื่องความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
สาเหตุความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
ตลาดสนเทศกับความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย