สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

ตลาดสนเทศกับความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

1. ตลาดสนเทศ หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ต่างๆ
2. ตลาดสนเทศนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญของกิจกรรมการซื้อขาย และการตั้งราคา ตลาดสนเทศมีลักษณะซึ่งเฉพาะมากในหลายๆเรื่อง ทำให้ตลาดสนเทศมีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น
3. เนื่องจากการสนเทศนั้นเป็นส่วนประกอบของการซื้อขาย การตั้งราคาในระบบตลาด เมื่อตลาดสนเทศมีความไม่สมบูรณ์ ระบบตลาดจึงเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นด้วย

ความหมายของตลาดสนเทศ

  • ข่าวสารของระบบราคาสินค้า ช่วยในการตัดสินใจว่าจะผลิตหรือจะขายสินค้าอะไร เท่าไร เวลาใด การได้ข่าวนี้ต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรศัพท์ โทรพิมพ์
  • การโฆษณาสินค้า ให้ข่าวสารแก่ผู้บริโภค ทำให้ขายสินค้าได้ การทำโฆษณา นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสื่อต่างๆ เช่น ค่าเช่าเวลาของโทรทัศน์ ค่าเนื้อที่ในหนังสือพิมพ์ แล้วยังมีค่าเตรียมการโฆษณาอื่นๆ อีก
  • ข่าวลับ ให้ประโยชน์ต่อผู้ตัดสินใจอย่างมากในการวางแผน แต่ค่าใช้จ่ายในการได้ข่าวเหล่านั้นมาตั้งแต่การจัดระบบซึ่งซับซ้อนมิให้เกิดการรั่วไหล การจ้างคนหาข่าว และอุปกรณ์ต่างๆ

ความไม่สมบูรณ์ของตลาดสนเทศ

ตลาดของการสนเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตเป็นตลาดที่ไม่มีความสมบูรณ์เพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้อย่างแน่นอนว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เช่นพรุ่งนี้ผลของการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร เป็นต้น

ความสัมพันธ์ของตลาดสนเทศและความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

การที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีการสนเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่เท่ากัน จะทำให้ผู้ซื้อไม่อยากจะซื้อสินค้าเหล่านั้น

แนวคิดเรื่องความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
สาเหตุความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
ตลาดสนเทศกับความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย