สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม ที่มีข้อจำกัดและการแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

การแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาดอันเกิดจากผลกระทบ

1. วิธีการแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกมีอย่างน้อย 3 วิธี คือ การเก็บภาษี การรวมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกเข้ามาในการพิจารณาและการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้เสียหายและผู้ก่อความเสียหาย
2. การเก็บภาษีเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ก่อความเสียหายเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายเป็นวิธีที่ใช้ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย
3. การเก็บภาษีและให้เงินชดเชยนั้นเป็นวิธีซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในการกำหนดว่าระดับภาษีจะอยู่ที่ใด ค่าโสหุ้ยเหล่านี้จะต้องนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆ เพื่อหาวิธีที่มีค่าโสหุ้ยต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

วิธีการแก้ปัญหาผลกระทบภายนอก

การแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกมีอยู่ 3 วิธีคือ

1. การเก็บภาษี
2. การรวมผลกระทบภายนอกเข้าด้วยกัน
3. การเจรจากันระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้เสียประโยชน์จากผลกระทบภายนอก

การเก็บภาษีแบบพิกู

ปัญหาของวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาผลกระทบภายนอก

ค่าโสหุ้ยของวิธีการที่จะนำมาแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกแต่ละวิธีนั้นแตกต่างกัน ความเคยชินทำให้รัฐบาลเข้ามาจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ เสียเองโดยไม่พิจารณาว่าค่าโสหุ้ยของการทำกิจกรรมนั้นของรัฐบาล เมื่อเปรียบกับสถาบันอื่นๆ แล้วจะสูงกว่าหรือไม่อย่างไร ทางที่ถูกต้องนั้นค่าโสหุ้ยของทางเลือกต่างๆ จะต้องถูกนำมาเปรียบเทียบเพื่อเลือกวิธีที่ใช้ค่าโสหุ้ยน้อยที่สุด

สวัสดิการสูงสุดภายใต้ภาวะที่มีและที่ไม่มีข้อจำกัด
การแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาดอันเกิดจากผลกระทบ
ดุลยภาพของลินดอห์ลและการแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด อันเกิดจากสินค้าสาธารณะ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย