สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม ที่มีข้อจำกัดและการแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

ดุลยภาพของลินดอห์ลและการแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด อันเกิดจากสินค้าสาธารณะ

1. วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากสินค้าสาธารณะมี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ เอกชนเข้ามาจัดการ โดยมีรัฐบาลควบคุม และการที่รัฐบาลเข้ามาจัดการเอง
2. การใช้ดุลยภาพแบบลินดอห์ล ซึ่งสมมุติให้มีตลาดสำหรับสินค้าสาธารณะสำหรับแต่ละบุคคลเป็นวิธีการวิเคราะห์เพื่อหาว่าสินค้าสาธารณะควรจะผลิตเท่าใดและจะเก็บเงินจากใครเท่าใด
3. การใช้ดุลยภาพแบบลินดอห์ลจะต้องคิดถึงค่าโสหุ้ยต่างๆ ของวิธีการที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาสินค้าสาธารณะ เพื่อเปรียบเทียบดูว่าจะใช้วิธีการใดจึงจะมีค่าโสหุ้ยน้อยที่สุด

วิธีแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาดเมื่อมีสินค้าสาธารณะ

ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาดที่เกิดจากปัญหาสินค้าสาธารณะนั้นมีแนวทางแก้ไข 2 แนวทาง คือ เอกชนทำเอง และให้รัฐบาลเป็นผู้ทำ

ดุลยภาพแบบลินคอห์ลและสินค้าสาธารณะ

สินค้าสาธารณะภายใต้ดุลยภาพที่มีข้อจำกัด

ในการใช้ดุลยภาพที่ไม่มีข้อจำกัดหรือที่เรียกว่าดุลยภาพแบบลินดอห์ลนั้น เมื่อนำมาพิจารณากับปัญหาสินค้าสาธารณะจะเกิดปัญหา 2 ประการ คือ

1. ภาษีที่จะเก็บเพื่อสนับสนุนการผลิตนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และจำเป็นต้องนำมาร่วมพิจารณาเพื่อกำหนดปริมาณการผลิตและระดับการเก็บภาษีที่เหมาะสม
2. เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้น จะเกิดค่าโสหุ้ยในการจัดการ ดูแลการผลิต ดังนั้นหลังจากกำหนดปริมาณแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าผู้ใด หน่วยงานใดจะเป็นผู้จัดการการผลิต และดูแลการจำหน่ายสินค้าสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการสูงสุดภายใต้ภาวะที่มีและที่ไม่มีข้อจำกัด
การแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาดอันเกิดจากผลกระทบ
ดุลยภาพของลินดอห์ลและการแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด อันเกิดจากสินค้าสาธารณะ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย