สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน

1. สังคมประกอบขึ้นด้วยสถาบันต่างๆ มากมายและเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง ปัจจัยตัวหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดบทบาท ลักษณะและหน้าที่ต่างๆ ในสังคมคือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การศึกษาการเกิด การเติบโต และการเสื่อมสลายของสถาบันต่างๆจากแง่มูมทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยทำให้เข้าใจสถาบันต่างๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้น

2. สังคมหนึ่งๆ จะคัดเลือกสถาบันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับสังคมนั้นๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การเลือกนี้กระทำโดยการนำสถาบันต่างๆ มาพิจารณาร่วมกัน และผู้ที่เลือกคือผู้ที่เป็นสมาชิกในสังคมนั้น

3. ความเข้าใจในธรรมชาติและลักษณะของสถาบันจะสามารถทำให้นำสถาบันต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคมอย่างถูกต้อง การใช้สถาบันกระทำโดยการชักนำให้เกิดสถาบันที่ต้องการขึ้น

ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
สถาบันเปรียบเทียบ
การชักนำให้เกิดสถาบัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย