สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน

การชักนำให้เกิดสถาบัน

1. การชักนำให้เกิดสถาบันใดสถาบันหนึ่งทำได้โดยการทำให้ผลตอบแทนจากการมีสถาบันนั้นมีมากกว่าค่าโสหุ้ยของสถาบัน ซึ่งอาจทำได้โดยการแทรกแซงของรัฐบาลโดยตรงหรือการสนับสนุนโดยทางอ้อม

2. รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการชักนำให้เกิดสถาบันบางชนิดซึ่งจะนำมาแก้ปัญหาบางอย่างในสังคม รัฐบาลอาจจะเข้ามาแทรกแซงโดยตรงคือจัดตั้งสถาบันขึ้นมาเอง หรือโดยอ้อมคือการปรับให้ผลประโยชน์ของสถาบันที่ต้องการมีมากกว่าค่าโสหุ้ย

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจจะแก้ไขโดยการสร้างสถาบันบางอย่างขึ้นมา การสร้างสถาบันนั้นอาจจะทำได้โดยการชักนำจากรัฐบาล

วิธีการชักนำให้เกิดสถาบัน

สถาบันจะเกิดขึ้นได้เมื่ออุปสงค์ของสถาบันมีมากพอที่จะครอบคลุมค่าโสหุ้ยของสถาบัน การรวมตัวของเกษตรกรในการซื้อปัจจัยการผลิต และขายผลผลิตนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างรวมกันอยู่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อปัจจัยในราคาถูก และขายผลผลิตในราคาที่สูงขึ้นนั้นล้วนจัดเป็นส่วนหนึ่งของอุปสงค์ของสหกรณ์ แต่ขณะเดียวกันยิ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง การบริหารงานก็จะยิ่งยุ่งยากขึ้น จำนวนรายการยิ่งมีมากเท่าใด ค่าบริหารก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น และความสามารถของผู้บริหารก็จะต้องสูงขึ้นด้วย การหาข่าวสารข้อมูล ตลอดจนการติดตามให้สมาชิกมีความร่วมมือกันก็ทำได้ยากลพบากขึ้น ฉะนั้นถ้าขาดผู้บริหารที่มีความสามารถ การให้เงินสนันสนุนจัดตั้งเพังอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สถาบันนั้นๆ ดำเนินสืบต่อไปได้ และที่สำคัญคือ ระบบพ่อค้าคนกลางอันเป็นสถาบันที่มีอยู่เดิมนั้นสามารถให้ประโยชน์ต่อเกษตรกรมากกว่าระบบสหกรณ์ เพราะมีความคล่องตัวในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาต่างๆ ทั้งทางด้านปัจจัยการผลิตและด้านผลผลิตที่คล่องตัวกว่าระบบสหกรณ์ การพัฒนาระบบสหกรณืจึงมีทางเป็นไปได้ต่อเมื่อสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าระบบพ่อค้าคนกลางโดยมีค่าโสหุ้ยที่ต่ำกว่าเท่านั้น

บทบาทของรัฐบาลในการชักนำให้เกิดสถาบัน

1. ในบางครั้งการจัดสรรทรัพยากรและการกระจายรายได้ที่มีอยู่ในสังคมมิได้มีประสิทธิภาพ เพราะสถาบันที่ทำหน้าที่นั้นไม่เหมาะสมหรือไม่มีอยู่ รัฐบาลอาจจะต้องทำหน้าที่ชักนำให้สถาบันเหล่านนั้นทำหน้าที่อย่างถูกต้อง หรือเกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นั้นๆ การชักนำนั้นรัฐบาลจะต้องศึกษาก่อนว่าสถาบันแบบใดจึงจะก่อให้เกิดสวัสดิการที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดนี้

2. การชักนำให้เกิดสถาบันนั้นมีมีปัญหาอยู่ 3 ประการ คือ
ก. อะไรคือบทบาทที่เหมาะสมที่ต้องการ
ข. ค่าโสหุ้ยของการศึกษาและการชักนำซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลเอง
ค. ผลกระทบของสถาบันที่จะสร้างขึ้นมานี้ต่อราคาสินค้าอื่น

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการใช้สารเคมี การใช้สารเคมีอาจทำให้น้ำเป็นพิษ และเมื่อน้ำนั้นไหลไปสู่ที่อื่นผู้ที่ใช้น้ำก็จะได้รับอันตราย การควบคุมป้องกันอันตรายดังกล่าวอาจทำได้หลายวิธี คือ

1. ควบคุมชนิดของสารเคมีที่ใช้โดยให้ใช้ชนิดที่มีโทษน้อย
2. ควบคุมวิธีและปริมาณการใช้ของสารเคมี โดยการให้การศึกษาที่ถูกต้อง เช่น ผู้ใช้สารเคมีจะต้องมีประกาศนียบัตรการอบรมการใช้สารเคมีต่างๆทั้งนี้ผู้ขายสารเคมีควรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. ให้ผู้ได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้

ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
สถาบันเปรียบเทียบ
การชักนำให้เกิดสถาบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย