สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

1. ปรัชญาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ คือหลักการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม

2. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เกิดจากความจำเป็นที่ต้องมีการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนเนื่องจากทรัพยากรมีจำกัด หลังจากที่มีการคิดเทคนิคในการวิเคราะห์แล้ว นักวิชาการจึงเริ่มนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเข้ามาสนับสนุนเทคนิคการวิเคราะห์ดังกล่าว

3. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เริ่มต้นด้วยการแจงนับต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนและผลประโยชน์ทางตรงทั้งในตลาดที่มีการบิดเบือน และตลาดที่ปราศจากการบิดเบือน ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ไม่มีตลาดรองรับ ต้นทุนและผลประโยชน์ทางอ้อม

4. หลังจากการเลือกอัตราการคิดลดของสังคมที่ใช้ในการรวมต้นทุนและผลประโยชน์ในทุกๆ ปีแล้ว นักวิเคราะห์สามารถเลือกหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนได้หลายเกณฑ์ แต่ที่นิยมใช้กันมากมี 3 เกณฑ์คือ ผลประโยชน์สูงสุด อัตราผลตอบแทนภายใน และอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และต้นทุนและต้นทุน อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์แต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

5. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์คือ โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการลงทุนเพื่อการศึกษา และโครงการอเนกประสงค์เชี่ยวหลาน

พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ตัวอย่างการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย