Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

ตัวอย่างการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

1. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกผลประโยชน์ของโครงการออกเป็น 4 ประเภท และพยายามใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานในการวัดผลประโยชน์ ผลการศึกษาว่าอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ให้ประโยชน์คุ้มค่า

2. การวิเคราห็ผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษานิยมคำนวณหาอัตราผลตอบแทนภายใน ผลการศึกษาในประเทศไทยพบว่า การลงทุนในระดับประถมศึกษาให้อัตราผลตอบแทนทางสังคมสูงสุด และระดับอาชีวะศึกษาให้อัตราผลตอบแทนทางสังคมต่ำสุด

3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจของโครงการเชี่ยวหลาน ประเมินผลประโยชน์ของโครงการจากการที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถูกลง จากการที่ผลิตผลทางการเกษตรและการประมงเพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์พบว่าโครงการเชี่ยวหลานมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจสูงมาก

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวัดผลประโยชน์ไม่ได้คำนึงถึง

(ก) ความเสี่ยงของการที่จะไม่มีน้ำในอ่างเก็บน้ำ
(ข) การคำนวณค่าของเวลาโดยใช้อัตราค่าจ้างไม่ได้คำนึงถึงความพอใจหรือความทุกข์ส่วนเพิ่มจากการตักน้ำ
(ค) การสร้างอ่างเก็บน้ำอาจก่อให้เกิผลประทบภายนอกอื่นๆ เช่น บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำใช้เป็นสถานที่พักผ่อนได้ หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียคือน้ำท่วมที่นาของประชาชนบางกลุ่ม

อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนทางการศึกษา

อัตราผลตอบแทนทางสังคมเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร การคำนวณอัตราผลตอบแทนทางสังคมจึงคิดเฉพาะผลประโยชน์สุมธิทางเศรษฐกิจโดยตรง (คือรายได้จากการทำงานเท่านั้น) การคำนวณดังกล่าวมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดจากการศึกษา เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาการ การที่ระบอบการปกครองก้าวหน้าเพราะคนในสังคมมีการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น

โครงการอเนกประสงค์เชี่ยวหลาน

การวัดผลประโยชน์ของโครงการอเนกประสงค์เขื่อนเชี่ยวหลานนั้นมี 3 ส่วนคือ
(ก) ต้นทุนที่ประหยัดได้ถ้าสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด 57 เมกะวัตต์ แทนการสร้างโรงงานพลังงานน้ำ
(ข) ผลประโยชน์สุทธิทางเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะได้น้ำชลประทาน
(ค) ประโยชน์จากการประมงทั้งในอ่างเก็บน้ำและบริเวณใต้เขื่อน

พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ตัวอย่างการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com