สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

1. ความจำกัดของทรัพยากรที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการที่มีไม่จำกัดของมนุษย์ทำให้ต้องมีการเลือกวิธีการจัดสรรทรัพยากรอันจำกัดนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และระบบเศรษฐกิจแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเสรีนิยมหรือแบบสังคมนิยม หรือแบบผสมย่อมมีวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน

2. ระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับระบบการปกครองในทำนองว่าถ้าปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย การดำเนินการทางเศรษฐกิจมักเน้นการให้สิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่แก่ภาคเอกชนและรัฐบาลมักไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนัก แต่ถ้าเป็นแบบกึ่งประชาธิปไตยและแบบสังคมนิยม บทบาทของรัฐในกิจการทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นตามลำดับ ส่วนสิทธิเสรีภาพของภาคเอกชนก็มีลดน้อยลงตามลำดับด้วย

3. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบของการปกครองมีวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น การใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือสำคัญ ถ้าระบอบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย และการใช้การวางแผนจากส่วนกลาง ถ้าเป็นระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม และการใช้ทั้งสองแบบในกรณีของการปกครองแบบกึ่งประชาธิปไตยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นที่แตกต่าง

ระบบเศรษฐกิจกับการเลือกของสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบอบการปกครอง
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบของการปกครอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย