สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

1. ความจำกัดของทรัพยากรที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการที่มีไม่จำกัดของมนุษย์ทำให้ต้องมีการเลือกวิธีการจัดสรรทรัพยากรอันจำกัดนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และระบบเศรษฐกิจแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเสรีนิยมหรือแบบสังคมนิยม หรือแบบผสมย่อมมีวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน

2. ระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับระบบการปกครองในทำนองว่าถ้าปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย การดำเนินการทางเศรษฐกิจมักเน้นการให้สิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่แก่ภาคเอกชนและรัฐบาลมักไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนัก แต่ถ้าเป็นแบบกึ่งประชาธิปไตยและแบบสังคมนิยม บทบาทของรัฐในกิจการทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นตามลำดับ ส่วนสิทธิเสรีภาพของภาคเอกชนก็มีลดน้อยลงตามลำดับด้วย

3. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบของการปกครองมีวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น การใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือสำคัญ ถ้าระบอบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย และการใช้การวางแผนจากส่วนกลาง ถ้าเป็นระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม และการใช้ทั้งสองแบบในกรณีของการปกครองแบบกึ่งประชาธิปไตยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นที่แตกต่าง

ระบบเศรษฐกิจกับการเลือกของสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบอบการปกครอง
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบของการปกครอง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย