สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบของการปกครอง

1. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือแบบการกระจายอำนาจ หมายถึง การให้อำนาจอิสระและสิทธิแก่รัฐบาลท้องถิ่นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเองภายใต้นโยบายหลักของรัฐบาลกลาง ซึ่งการกระทำนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

2. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมหรือแบบการรวบอำนาจ หมายถึง การดำเนินนโยบายและการใช้มาตรการเดียวจากส่วนกลางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งการกระทำเช่นนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายประการ

3. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบอบการปกครองแบบกึ่งประชาธิปไตย หมายถึง ในบางครั้งก็มีการอาศัยกลไกและวิธีการทางประชาธิปไตยในการแก้ไขหรือตัดสินเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และในบางโอกาสมีการอาศัยการสั่งการจากส่วนกลาง และกระบวนการทางการปกครองเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ปัญหาเศรษฐกิจ ที่น่าจะแก้ไขได้ในระดับท้องถิ่น ได้แก่ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะหรือเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ภาวะการผลิตของสินค้าหลักในท้องถิ่น คุณภาพของแรงงานและสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในท้องที่นั้นๆ เท่านั้น

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบการปกครองแบบสังคมนิยม

ปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลกลางควรเข้าไปแก้ไขได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบฐานะทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป และความมั่นคงตลอดจนเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศ โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงบางท้องถิ่นเท่านั้น เช่น การตกต่ำของผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญๆ บางชนิด การที่ราคาส่งออกของสินค้าเกษตรลดต่ำลงมาก และปัญหาค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นต้น

ตัวอย่างปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แก่ การตกต่ำของราคาน้ำตาล มันสำปะหลัง และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมาก เป็นต้น

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบการปกครองแบบกึ่งประชาธิปไตย

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนโดยวิธีเปลี่ยนรัฐบาลนั้น เรื่องนี้คิดว่ามิใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดี เพราะบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจสะสมกันมานาน และเกิดจากปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย มิใช่เกิดจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะรัฐบาล นโยบายบางอย่างของรัฐบาลอาจเป็นสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจบางอย่าง แต่ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยมุ่งที่ตัวบุคคลมากกว่าระบบหรือกระบวนการทำงานซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาต่างๆ เหล่านั้น

ระบบเศรษฐกิจกับการเลือกของสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบอบการปกครอง
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบของการปกครอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย