สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

1. กลไกราคาหรือกลไกตลาดไม่สามารถทำให้รัฐบาลล่วงรู้ถึงความต้องการสินค้าสังคมหรือสินค้ามหาชนได้ เนื่องจากลักษณะพิเศษของสินค้าดังกล่าว แต่ในระบบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนต้องแสดงความต้องการหรือความพึงพอใจทางการเมืองด้วยการออกเสียงเพื่อเลือกบุคคล นโยบาย หรือประเด็นซึ่งเราสามารถแปลงออกมาเป็นการเลือกทางเศรษฐศาสตร์ของสังคมได้

2. การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตยนั้นใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ แต่เสียงข้างมากก็มีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความขัดแย้งของการออกเสียงที่ทำให้หาเสียงข้างมากที่แท้จริงไม่ได้

3. การวิเคราะห์การเลือกของสังคม จำเป็นต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวแปรที่สำคัญ เช่น ผู้ออกเสียง พรรคการเมือง รัฐบาล กลุ่มผลประโยชน์ และข้าราชการประจำด้วยข้อสมมุติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ตัวแปรแต่ละตัวนี้ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายที่จะแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองมากที่สุดเป็นหลัก

4. ในการสร้าง นโยบายสวัสดิการของสังคม นักเศรษฐศาสตร์ ชื่อ แอร์โรว์ สามารถพิสูจน์ให้เห็น ได้ว่า เป็นไปไม่ได้ที่ นโยบายดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่ถูกบีบบังคับหรือชักจูงโดยรัฐ แต่ถึงกระนั้น ก็ตาม ก็มีนักปรัชญาบางคนที่พยายามสร้างเงื่อนไขของนโยบายสวัสดิการสังคมที่เป็นธรรมขึ้น

กลไกทางรัฐศาสตร์กับทางเลือกของสังคม
รูปแบบของการออกเสียงและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและพฤติกรรมของบุคคลและสถาบันทางการเมืองกับการเลือกของสังคม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย