สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

1. กลไกราคาหรือกลไกตลาดไม่สามารถทำให้รัฐบาลล่วงรู้ถึงความต้องการสินค้าสังคมหรือสินค้ามหาชนได้ เนื่องจากลักษณะพิเศษของสินค้าดังกล่าว แต่ในระบบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนต้องแสดงความต้องการหรือความพึงพอใจทางการเมืองด้วยการออกเสียงเพื่อเลือกบุคคล นโยบาย หรือประเด็นซึ่งเราสามารถแปลงออกมาเป็นการเลือกทางเศรษฐศาสตร์ของสังคมได้

2. การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตยนั้นใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ แต่เสียงข้างมากก็มีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความขัดแย้งของการออกเสียงที่ทำให้หาเสียงข้างมากที่แท้จริงไม่ได้

3. การวิเคราะห์การเลือกของสังคม จำเป็นต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวแปรที่สำคัญ เช่น ผู้ออกเสียง พรรคการเมือง รัฐบาล กลุ่มผลประโยชน์ และข้าราชการประจำด้วยข้อสมมุติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ตัวแปรแต่ละตัวนี้ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายที่จะแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองมากที่สุดเป็นหลัก

4. ในการสร้าง นโยบายสวัสดิการของสังคม นักเศรษฐศาสตร์ ชื่อ แอร์โรว์ สามารถพิสูจน์ให้เห็น ได้ว่า เป็นไปไม่ได้ที่ นโยบายดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่ถูกบีบบังคับหรือชักจูงโดยรัฐ แต่ถึงกระนั้น ก็ตาม ก็มีนักปรัชญาบางคนที่พยายามสร้างเงื่อนไขของนโยบายสวัสดิการสังคมที่เป็นธรรมขึ้น

กลไกทางรัฐศาสตร์กับทางเลือกของสังคม
รูปแบบของการออกเสียงและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและพฤติกรรมของบุคคลและสถาบันทางการเมืองกับการเลือกของสังคม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย