Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

รูปแบบของการออกเสียงและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

1. การตัดสินใจการเลือกในระบอบประชาธิปไตยนั้น โดยปกติใช้เสียงข้างมาก ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบเสียงข้างมากธรรมดา เสียงข้างมากพิเศษ เสียงข้างมากโดยการให้แต้มและอื่นๆ อีกหลายประเภท แต่ละรูปแบบมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไป

2. ในการใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์การตัดสินการเลือกนั้น ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดซึ่งทำให้ไม่สามารถหาเสียงข้างมากที่แท้จริงได้คือ ความขัดแย้งกันในการออกเสียงเมื่อผู้ออกเสียงมีลักษณะความพึงพอใจ

ลักษณะและรูปแบบของการออกเสียง

เสียงรวมน้อยคือกฏเกณฑ์การออกเสียงที่ผู้เลือกให้คะแนนผู้เรียงลำดับสูงไว้น้อย ส่วนผู้ถูกเรียงลำดับต่ำลงมาจะได้คะแนนสูง ดังนั้นเมื่อรวมคะแนนจากผู้เลือกทุกคนแล้ว ผู้สมัครที่มีคะแนนหรือเสียงรวมน้อยที่สุด คือได้รับการจัดลำดับอยู่ตอนต้นๆ มากที่สุดก็จะเป็นผู้ที่ชนะหรือได้รับเลือก

เสียงรวมมากทำกลับกัน กล่าวคือ คนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากผู้เลือกจะได้รับคะแนนสูงสุด และผู้ที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดจะได้รับคะแนนต่ำสุด เมื่อรวมคะแนนของผู้เลือกทุกคนแล้ว ผู้สมัครที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดก็จะชนะหรือได้รับเลือก

ปัญหาจากการใช้กฎเสียงข้างมาก

ปัญหาของการใช้เสียงข้างมากธรรมดาได้แก่ การที่บางครั้งทำให้ตัดสินไม่ได้ว่าจะเลือกทางไหน ถ้าความพอใจมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากว่าจะไม่มีนโยบายใดนโยบายหนึ่งได้รับการเลือก

กลไกทางรัฐศาสตร์กับทางเลือกของสังคม
รูปแบบของการออกเสียงและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและพฤติกรรมของบุคคลและสถาบันทางการเมืองกับการเลือกของสังคม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com