สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

บทบาทและพฤติกรรมของบุคคลและสถาบันทางการเมืองกับการเลือกของสังคม

1. ผู้ออกเสียงจะเลือกพรรคการเมืองที่จะให้ประโยชน์กับตนมากที่สุด ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองก็พยายามดำเนินนโยบายที่จะให้ได้เสียงสนับสนุนมากที่สุด เพื่อการได้รับเลือกเข้ามามีอำนาจใหม่ ส่วนกลุ่มผลประโยชน์นั้นเป็นการรวมบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อโน้มน้าวรัฐบาลให้ออกระเบียบหรือกฏเกณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตน โดยปกติกลุ่มผลประโยชน์ขนาดเล็กมักจะมีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการสูงกว่ากลุ่มขนาดใหญ่

2. พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล จะพยายามรักษาความนิยมในหมู่ประชาชน เพื่อให้ได้รับเลือกให้ได้เป็นรัฐบาลต่อไปในความพยายามที่จะเรียกร้องความนิยมให้กว้างขวางที่สุด พรรคการเมืองอาจจะทำความตกลงระหว่างกันเอง เพื่อหาประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินนโยบายบางอย่างที่จะได้รับเสียงข้างมากจากประชาชน ส่วนข้าราชการประจำมีส่วนทำให้การใช้จ่ายสาธารณะสูงเกินความจำเป็น เนื่องจากข้าราชการประจำมีเป้าหมายที่จะแสวงหาอำนาจซื่อเสียงและเงินทองด้วยการขยายหน่วยงานของตน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกเสียง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์

ผู้ออกเสียงพยายามเลือกที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง พรรคการเมืองแต่ละพรรคก็มีจุดมุ่งหมายที่จะได้รับเลือกเข้าไปเพื่อบริหารประเทศโดยมุ่งหวังทั้งประโยชน์ของพรรคและของตนเอง ส่วนกลุ่มผลประโยชน์ก็มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยอาศัยวิธีการต่างๆ ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเสมอ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล พรรคการเมือง และข้าราชการประจำ

บทบาทของข้าราชการประจำถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกของรัฐบาล เนื่องจากเป็นผู้รับเอานโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ แต่บางครั้งข้าราชการประจำไม่เห็นด้วยกับนโยบายนั้นก็อาจมีการกระทำอย่างไม่เต็มใจ ทำให้เกิดความล่าช้าหรือขาดประสิทธิภาพและอาจเป็นผลเสียต่อการบริหารของรัฐบาลก็ได้

กลไกทางรัฐศาสตร์กับทางเลือกของสังคม
รูปแบบของการออกเสียงและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและพฤติกรรมของบุคคลและสถาบันทางการเมืองกับการเลือกของสังคม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย