สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม

1. ศาสตราจารย์เคนเนธ แอร์โรว์ เชื่อว่านโยบายสวัสดิการสังคมที่แท้จริงนั้น จะต้องพิจารณาไปถึงปทัสถานของสังคมด้วย และได้สร้างเงื่อนไขที่แบ่งหลักการดังกล่าวไว้ 5 ข้อ โดยแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลหรือสังคมไม่สามารถสร้างนโยบายสวัสดิการสังคมขึ้นมาโดยปราศจากการบีบบังคับหรือชักนำที่ละเมิดกฎเกณฑ์อธิปไตยของผู้บริโภค

2. ศาสตราจารย์จอห์น รอลส์ หาทางออกให้กับปัญหาการสร้างนโยบายสวัสดิการสังคมที่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปลี่ยนมาเป็นสวัสดิการสังคมที่เป็นธรรมที่สุดซึ่งได้แบ่งนโยบายที่ประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ด้อยที่สุดในสังคมอย่างมากที่สุด

ทฤษฎีความเป็นไปไม่ได้ของนโยบายสวัสดิการสังคม

1. ทฤษฎีความเป็นไปไม่ได้ของ แอร์โรว์ มีเงื่อนไขสำคัญคือการแบ่งเอาค่านิยมของสังคมหรือปทัสถานของสังคมเข้าไว้ด้วย
2. ข้อสรุปของทฤษฎีความเป็นไปไม่ได้ของ แอร์โรว์ คือ ไม่มีนโยบายสวัสดิการสังคมอันใดที่สามารถบรรลุเงื่อนไขทั้งห้าได้พร้อมๆกัน

นโยบายสวัสดิการสังคมที่เป็นธรรม : แนวคิดของ จอห์น รอลส์

จอห์น รอลส์ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาแนวทางการดำเนินนโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม โดยการสร้างเงื่อนไขที่สามารถใช้กับการบริหารนโยบายสวัสดิการสังคมโดยทั่วไป และเงื่อนไขดังกล่าวแตกต่างจากการดำเนินนโยบายให้สังคมได้รับสวัสดิการสูงสุดโดยที่เงื่อนไขของ รอลส์ มิใช่เงื่อนไขแห่งการได้ประโยชน์สูงสุดของนโยบายสวัสดิการสังคมอันใดอันหนึ่ง หากแต่เงื่อนไขที่จะบอกว่านโยบายสวัสดิการสังคมที่จะสร้างความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมให้แก่สังคมนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

กลไกทางรัฐศาสตร์กับทางเลือกของสังคม
รูปแบบของการออกเสียงและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและพฤติกรรมของบุคคลและสถาบันทางการเมืองกับการเลือกของสังคม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย