สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ที่เป็นทรัพยากร ซึ่งจำแนกออกได้เป็น 4 ประเภทคือ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทจะส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงมนุษย์ได้ในที่สุด

2. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดทั้งผลเสียและผลดี และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลเสียนั้น สภาพแวดล้อมจะสามารถรองรับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรต่างๆ ได้หรือไม่นั้น ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็นค่าวัดระดับความคงทนหรือศักยภาพของสิ่งแวดล้อม

3. ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึงค่าหรือปริมาณของสารมลพิษหรือสิ่งแปดเปื้อนต่างๆ ที่สามารถให้มีอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อม โดยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในอันที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงตัวชี้ระดับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งค่ามาตรฐานและค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในขั้นตอนต่างๆ ของการควบคุมป้องกันและหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่เกิดจากแหล่งกำเนิดหรือต้นเหตุของผลเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ส่วนดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะใช้ในการตัดสินใจ กำหนดแนวนโยบายการบริหารสิ่งแวดล้อม

4. ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเร่งรัดพัฒนาประเทศและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลให้เกิดปัญหาสำคัญ 2 ประการ คือ ปัญหามลภาวะ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย