สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

1. สิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่ล้อมรอบมนุษย์ซึ่งจะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์
2. สิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบที่สามารถจำแนกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต
3. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างสมดุลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ จึงจะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี หากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรัพยากรด้านใดด้านหนึ่งและทำให้ไม่มีความสมดุล จะส่งผลกระทบถึงมนุษย์ได้ไม่ช้าก็เร็ว

ความหมายของสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม หมายถึงพื้นที่ วัสดุสิ่งของหรือภาวะต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่เกิดขึ้นล้อมรอบสิ่งที่มีชีวิตซึ่งครอบคลุมส่วนประกอบทางการยภาพและชีวภาพ สิ่งแวดล้อมสามารถจำแนกออกได้หลายประการขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่ละกรณี อย่างไรก็ดี เมื่อศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นต้องคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย โดยคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงดุลยภาพของธรรมชาติที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม

1. ทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ ชายหาด น้ำทะเล ภูเขา
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ ได้แก่ พืช สัตว์น้ำ
3. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การคมนาคม อ่างเก็บน้ำเพื่อน้ำใช้
4. คุณภาพชีวิต ได้แก่ รายได้ มาตรฐานการครองชีพ และการท่องเที่ยว

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม

ลำดับการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

1. ทรัพยากรทางชีวภาพเปลี่ยนแปลง
2. ทรัพยากรทางกายภาพเปลี่ยนแปลง
3. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์เปลี่ยนแปลง
4. คุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย