สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์

1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าที่มีลักษณะส่วนหนึ่งเป็นสินค้าเอกชนที่สามารถซื้อขายและเป็นเจ้าของได้และอีกส่วนหน่งเป็นสินค้าสาธารณะที่สามารถใช้ร่วมกันโดยไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของโดยตรง และการใช้สิ่งเหล่านั้นโดยบุคคลหนึ่งไม่ทำให้ปริมาณที่มีอยู่สำหรับบุคคลอื่นลดน้อยลงไป แม้ว่าจะทำทำให้สภาพของสินค้านั้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่มีผลกระทบทางด้านเสียต่อบุคคลอื่นก็ตาม

2. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในบางแง่มุมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ และการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. มีการใช้เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาผลกระทบทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และทางด้านอื่นๆ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าสาธารณะไม่แท้
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย