สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในบางแง่มุมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางกายภาพหรือแวดวงที่อยู่อาศัย เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกิดจากความตระหนักของมนุษย์ในเรื่องผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

2. วิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมครอบคลุมการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีส่วนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิต การหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เพราะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นและมีผลประโยชน์หลายประการในการช่วยประเมินความเสียหายที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการกระทำของมนุษย์

ความหมายและความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นวิชาที่ศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์กับพฤติกรรมของมนุษย์ในบางแง่มุมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางกายภาพหรือแวดวงที่อยู่อาศัย วิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกิดจากความตระหนักของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค และเศรษฐศาสตร์สวัสดิการในเรื่องผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษบกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีส่วนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ไม่ว่าทางด้านการผลิต การบริโภคและการแลกเปลี่ยนมีส่วนกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไร ตลอดจนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเองที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต การหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

ความสำคัญและประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมาก เพราะเป็นวิชาที่ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการชี้ให้เห็นผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์

วิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์หลายประการกล่าวคือ ทำให้สามารถประเมินผลเสียหายของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้ และช่วยให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าสาธารณะไม่แท้
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย