Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์

กรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. กรณีศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้แก่ การศึกษาตัวการที่ทำให้อากาศเป็นพิษในเมืองใหญ่ๆ การประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับผลเสียหายของพืชผักบางชนิดที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย และการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของโลหะหนักที่มีต่อมลพิษทางอากาศบริเวณป่าไม้

2. กรณีศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำได้แก่ การศึกษาอิทธิพลของขยะที่มีต่อมลภาวะทางน้ำและการประเมินผลกระทบของการใช้น้ำบาดาล ที่มีต่อภาวะการเจริญพันธ์ของประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทย

3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางด้านอื่นได้แก่ การศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักที่มีต่อการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ศึกษากรณีทัศนคติของผู้ประกอบกิจการท่องเสี่ยว และการศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจสภาพวัชพืชทั้งในพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้

กรณีศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ

1. อากาศเสียเกิดจากสาเหตุหลายประการทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ การประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ไม่ว่าทางด้านการผลิตหรือทางด้านการบริโภค อาจมีส่วนให้อากาศเป็นพิษเช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันดำขึ้นไปในบรรยากาศ ทำให้เกิดเป็นพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือการที่ยานพาหนะต่างๆ ได้ปล่อยควันที่เป็นพิษ เป็นต้น

2. อากาศเสีย นอกจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตอื่นแล้วยังมีส่วนทำให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ทำให้ประชาชนมีอาหารสำหรับบริโภคไม่เพียงพอ ทำให้สินค้าเกษตรมีราคาแพง ต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าเกษตรมารับประทาน และระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมก็ขาดรายได้

3. อากาศเสียที่เกิดจากโลหะหนักบางชนิดที่ได้จากการประกอบอุตสาหกรรมที่มีส่วนทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เช่น ทำให้สภาพของดินและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินมีอันตราย ทำให้ระบบนิเวศน์ของป่าเปลี่ยนแปลงไปจนมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอย่างต่อเนื่องกันไป

กรณีศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ

COD ย่อมาจาก Chemical Oxygen Demand หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่ใช้บำบัดน้ำทิ้งที่มีทั้งอินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุ โดยกระบวนการทางเคมี

มลพิษทางน้ำเกิดจากสาเหตุหลายประการที่สำคัญได้แก่การประกอบกิจกรรมของมนุษ เช่นการผลิตผลิตและการบริโภค ในการผลิตนั้นมีการปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตลงไปในแหล่งน้ำสาธารณะในการบริโภคซึ่งมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลจำพวกเศษอาหาร ภาชนะที่ใส่อาหารตลอดจนกากที่เหลือจากอาหารลงไปในแหล่งน้ำและลำธารต่างๆ ก่อให้เกิดการเน่าเสียของน้ำและเป็นอัตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก่อให้เกิดความทุกข์ยากและความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศ

กรณีศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางด้านอื่น

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมบางประเภทที่อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศหรือทางน้ำอาจมีผลกระทบกิจการอื่นๆ โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับบางท้องที่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น แถบชายทะเลพัทยา บางแสน หรือหัวหิน นอกจากนี้ การที่อุตสาหกรรมเหล่านั้นปล่อยควัญดำหรือควัญที่มีพิษออกมาย่อยทำลายทัศนียภาพของภูมิประเทศ ทำลายสุขภาพและอนามัยของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตลอดจนก่อให้เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจไม่คุ้มกับผลดีที่จะได้รับ ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกสถานที่สำหรับการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและควรห่างไกลจากแหล่งชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2. ถ้าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อมนุษย์ได้แก่ สารพิษที่เกิดจากการทิ้งกากหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ผลที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เคมี และยาปราบศัตรูพืช ซึ่งมีผู้ศึกษากรณีเหล่านี้พอสมควร นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งต่างๆ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าสาธารณะไม่แท้
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com