สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากร ความจำเริญทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. จำนวนประชากรมีอิทธิพลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันสภาวะของสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งในการกำหนดจำนวนประชากรที่จะอาศัยอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเป็นสุข

2. ความแออัดของชุมชนระดับเมืองเป็นต้นเหตุของมลพิษทางอากาศและมลพิษทางขยะมูลฝอย แต่อาจจะไม่เป็นต้นเหตุของมลพิษทางน้ำแต่ถ้ามีการกระจายตัวของประชากรและอุตสาหกรรมออกไป ปัญหามลพิษทางน้ำอาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้

3. ไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ความหนาแน่นของชุมชนระดับเมืองทำให้สุนทรียภาพดีขึ้นหรือเลวลง น้อยคนนักที่จะชอบอากาศเป็นพิษในเมือง แต่เสียงอึกทึกและความแออัดของผู้คนในเมือง และความฉุกละหุกของชีวิตประจำวันอาจจะเป็นสิ่งที่บางคนแสวงหา แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่หลายคนต้องการหลีกเลี่ยง

4. หลายคนเชื่อว่าความจำเริญทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้นเหตุสำคัญของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จนถึงระดับหนึ่งซึ่งอาจทำลายคุณภาพชีวิต และแม้กระทั่งชีวิตของมนุษยชาติก็อาจได้รับอันตรายได้

5. บางคนยังเชื่ออีกว่ามนุษย์สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสูงได้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ในที่สุด

แนวคิดเกี่ยวกับประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชุมชนระดับเมืองกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความจำเริญทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย