สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากร ความจำเริญทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความจำเริญทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่า ความจำเริญทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งค้ำจุนคุณภาพชีวิต ความเชื่อนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญทางเศรษฐกิจกับการเพิ่มขึ้นของเศรษฐทรัพย์ ชีวิตที่ยืนยาว สุขภาพอนามัยที่ดี และสภาพการทำงานที่สะดวกสบาย

2. นักเศรษฐศาสตร์อีกจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มแรกที่ว่าความจำเริญทางเศรษบกิจจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะว่าความจำเริญทางเศรษฐกิจจะทำลายคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทำอันตรายต่อชีวิตพืชและสัตว์ เมื่อมีการสะสมมลพิษไว้มากๆ จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์เอง ทำให้จำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่จะมีการเปลื่ยนแทบระหว่างความจำเริญทางเศรษบกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. มีผู้เสนอการประนีประนอมแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองกลุ่ม เพื่อให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างความจำเรยทางเศรษฐกิจและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอนี้ประกอบด้วยมาตรการสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของราคาสินค้า และบริการในระบบเศรษฐกิจ คาดว่าการใช้มาตรการดังกล่าวนี้จะเป็นผลให้ทิศทางของความจำเริญทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไปจากการเน้นด้านสินค้าเป็นการเน้นด้านบริการในขณะที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ตามความต้องการของนักอนุรักษ์นิยม

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบทั้งนี้เพราะว่าการผลิตและการบริโภคจะเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งย่อมมีผลกระทบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นพื้นฐานของการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความจำเริญทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต

ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 4 รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี เป็นตัวเลขเฉลี่ยทั้ง 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และจัดเป็นรายได้เฉลี่ยของคน 50 ล้านคน ดังนั้นอัตราการเพิ่มของรายได้ประชาชาติจึงแตกต่างกันระหว่างปีต่างๆ และแตกต่างกันระหว่างบุคคลต่างๆ นั่นคือบางปีมากบางปีน้อย และบางคนได้มาก บางคนได้น้อย บางคนไม่ได้เลย บางคนเลวลงด้วยซ้ำ

การเปลี่ยนแทนระหว่างความจำเริญทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแทนระหว่างความจำเริญทางเศรษบกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึง ความจำเริญทางเศรษฐกิจมีผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม แต่ถ้าต้องการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ต้องพอใจกับภาวะเศรษบกิจที่มีความจำเรยในอัตราที่ต่ำ ตัวอย่างได้แก่ การอพยพของเกษตรกรจากชนบทเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมือง

การผสมผสานกันระหว่างความจำเริญทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. การใช้มาตรการนโยบายสิ่งแวดล้อม เช่น เพิ่มค่าภาคหลวงสำหรับวัตถุดิบที่สามารถปรับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หลังจากเสื่อมสภาพแล้ว ตลอดจนการเก็บค่าธรรมเนียมจากกิจกรรมที่ปล่อยมลพิษ การใช้มาตรการเช่นว่านี้จะมีผลให้ราคาสินค้าที่ใช้ผลิตด้วยวัตถุดิบเหล่านี้สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการที่ใช้วัตถุดิบที่สามารถปรับมาใช้ประโยชน์ใหม่ที่ได้หลังจากเสื่อมมภาพแล้ว

2. เมื่อโครงสร้างของราคาเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คือ มีการผลิตและใช้สินค้าน้อยลงโดยหันไปผลิตและใช้บริการมากขึ้น ซึ่งมีผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. สิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าสาธารณะและขาดกรรมสิทธิในทรัพย์สิน ทำให้กลไกตลาดขาดสมรรถภาพในการจัดสรรทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น จะก่อให้เกิดการทำลายคุณภาพสิ่งแวดล้อม จนในที่สุดมนุษย์เองจะเป็นผู้รับเคราะห์กรรมที่เคยทำไว้เอง

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเองทำให้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมดีขึ้นและสามารถบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชุมชนระดับเมืองกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความจำเริญทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย