สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาไปพร้อมๆ กับมีการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ นักวิชาการหลายๆ สาขาวิชาได้ระดมความคิดในการปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใช้โดยเทคนิคหลายๆเทคนิคด้วยกัน ทั้งนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ และเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้กันมากคือ การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ของโครงการ

2. เนื่องจากหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมอยู่ที่การประเมนค่าเป็นตัวเงิน จึงมีการพัฒนาเทคนิคการตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านผลประโยชน์ขึ้นใช้หลายวิธีด้วยกัน ผู้ใช้ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกรณีศึกษาของตน

3. ในบางโครงการประเมินค่าผลประโยชน์ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่วัดยากมาก จึงมีการเลี่ยงมาใช้การตีราคาจากด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายแทน ซึ่งมีเทคนิคต่างๆที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลและกรณีศึกษาต่างๆ กันออกไป

4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจการนำเทคนิคการวิเคราะห์โครงการไปใช้ต้องทำความเข้าใจกับกรณีตัวอย่างในประเทศไทยที่กำหนดมาให้ ซึ่งมี 2 กรณีด้วยกันคือ การจัดการเขตลุ่มน้ำพอง และการประเมินค่าสวนลุมพินี

เครื่องมือในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านผลประโยชน์
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย
กรณีศึกษาการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย