สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างระดับ ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์โดยอาศัยความรู้ของสาขาวิชาชีพหลายสาขาเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถมองเหตุการร์อย่างต่อเนื่อง จึงมีการศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างการขึ้น และผลการศึกษาดังกล่าวสามารถยึดเป็นหลักในการปฏิบัติได้

2. ผู้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่การก่อสร้างโครงการย่อมได้รับการชดเชยที่ยุติธรรมจากรัฐ หน่วยงานที่ทำการก่อสร้างต้องมีแผนแก้ไขความเสียหาย และการชดเชยเสนอไปไปตามลำดับขั้น จนถึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทำการตามแผนที่เสนอ

3. เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ งานพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังโครงการก่อสร้างจะเริ่มต้นขึ้น เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางดี รวมทั้งเสนอแผนงานที่ควรจัดทำขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้ทำไว้

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อม
การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย