Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง

1. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างนั้นในทางปฏิบัติจะต้องทำการประเมินผลทั้งทางบวก และทางลบ ตลอดจนความพยายามในการวัดขนาดของผลกระทบ จึงจะทำการแก้ไขผลกระทบได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2. หลักการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึงแนวทางการทำงานแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการชดเชยให้แก่ผู้ถูกกระทบจากโครงการ แล้วเกิดควาเสียหายขึ้นให้ได้รับในปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเป็นธรรมทั้งผู้รับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

3. ขั้นตอนการจัดทำแผน หมายถึง การทำแผนหลักของโครงการประกอบด้วยรายละเอียดการทำงานที่ต้องการจะนำเสนอให้ทราบว่าในปีใด ทำงานอะไรบ้าง งบประมาณเท่าใด หน่วยงานใดรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแผนงานรายละเอียด เช่น ถางป่า ขุดค้นแหล่งโบราณคดี และมาตรการป้องกันการแพร่โรค

4. การเสนอแผนหมายถึงการนำเสนอรายงานความเหมาะสมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ การรายงานการศึกษาวิเคราะหืผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติสั่งการลงมาเป็นลำดับจนถึงหน่วยงานต้นสังกัด

5. การดำเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ หมายถึง การแจกแจงงานไปตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไปปฏิบัติ โดยมีกำหนดเวลา และงบประมาณตามแผนโครงการร่วม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง

1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วยผู้บริหารในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเลิกโครงการใหญ่ได้โดยประเมินผลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
2. การวัดขนาดผลกระทบจำแนกเป็น 4 วิธีสำคัญ คือ

2.1. บรรยาย
2.2. ให้คะแนนอย่างหยาบ
2.3. ข้อกำหนดที่แน่นอนสำหรับการจัดลำดับ
2.4. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

หลักการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การทำโครงการร่วม (Package Project) ระหว่างทุกๆ หน่วยงานที่มีอำนาจและหน้าที่ในพื้นที่โครงการ เพื่อให้งานแต่ละหน่วยงานได้ทำไปอย่างพร้อมเพียงกัน และสามัคคีกัน

ขั้นตอนการจัดทำแผน

การเสนอแผนงานเพื่ออนุมัติโครงการ

บริษัทอิเลคโทร คอนซัลแทนท์ ทำการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ บริษัททีมทำการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้เวลา 7 ปีตั้งแต่เริ่มจับงานโครงการเชี่ยวหลานและก่อสร้างจนสามารถใช้งานได้ โครงการเชี่ยวหลานใช้เวลา 15 ปี นับจากเริ่มต้นศึกษาจนเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งสามารถส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้

การดำเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

โครงการร่วมสำหรับโครงการเชี่ยวหลานมีหน่วยงาน 7 หน่วยงานเข้ามาดำเนินงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำไม้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ส่วนกรมป่าไม้ทำการอพยพสัตว์ป่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อม
การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com