สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง

1. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างนั้นในทางปฏิบัติจะต้องทำการประเมินผลทั้งทางบวก และทางลบ ตลอดจนความพยายามในการวัดขนาดของผลกระทบ จึงจะทำการแก้ไขผลกระทบได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2. หลักการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึงแนวทางการทำงานแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการชดเชยให้แก่ผู้ถูกกระทบจากโครงการ แล้วเกิดควาเสียหายขึ้นให้ได้รับในปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเป็นธรรมทั้งผู้รับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

3. ขั้นตอนการจัดทำแผน หมายถึง การทำแผนหลักของโครงการประกอบด้วยรายละเอียดการทำงานที่ต้องการจะนำเสนอให้ทราบว่าในปีใด ทำงานอะไรบ้าง งบประมาณเท่าใด หน่วยงานใดรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแผนงานรายละเอียด เช่น ถางป่า ขุดค้นแหล่งโบราณคดี และมาตรการป้องกันการแพร่โรค

4. การเสนอแผนหมายถึงการนำเสนอรายงานความเหมาะสมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ การรายงานการศึกษาวิเคราะหืผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติสั่งการลงมาเป็นลำดับจนถึงหน่วยงานต้นสังกัด

5. การดำเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ หมายถึง การแจกแจงงานไปตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไปปฏิบัติ โดยมีกำหนดเวลา และงบประมาณตามแผนโครงการร่วม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง

1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วยผู้บริหารในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเลิกโครงการใหญ่ได้โดยประเมินผลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
2. การวัดขนาดผลกระทบจำแนกเป็น 4 วิธีสำคัญ คือ

2.1. บรรยาย
2.2. ให้คะแนนอย่างหยาบ
2.3. ข้อกำหนดที่แน่นอนสำหรับการจัดลำดับ
2.4. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

หลักการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การทำโครงการร่วม (Package Project) ระหว่างทุกๆ หน่วยงานที่มีอำนาจและหน้าที่ในพื้นที่โครงการ เพื่อให้งานแต่ละหน่วยงานได้ทำไปอย่างพร้อมเพียงกัน และสามัคคีกัน

ขั้นตอนการจัดทำแผน

การเสนอแผนงานเพื่ออนุมัติโครงการ

บริษัทอิเลคโทร คอนซัลแทนท์ ทำการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ บริษัททีมทำการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้เวลา 7 ปีตั้งแต่เริ่มจับงานโครงการเชี่ยวหลานและก่อสร้างจนสามารถใช้งานได้ โครงการเชี่ยวหลานใช้เวลา 15 ปี นับจากเริ่มต้นศึกษาจนเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งสามารถส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้

การดำเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

โครงการร่วมสำหรับโครงการเชี่ยวหลานมีหน่วยงาน 7 หน่วยงานเข้ามาดำเนินงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำไม้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ส่วนกรมป่าไม้ทำการอพยพสัตว์ป่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อม
การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย