สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่มีกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง การจะตัดสินให้บุคคลใดซึ่งก่อความเสียหาย ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของเรื่องแต่ละเรื่องเป็นกรณีๆไป

2. ปัจจุบันความเสียหายเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะความเสียหายเกี่ยวกับเสียงรบกวน น้ำเสีย อากาศเสีย และความเสียหายเกี่ยวกับดินและที่ดินนั้น บุคคลที่เป็นต้นเหตุของความเสียหายดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้เฉพาะ และ/หรือจะต้องรับผิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือควบคู่กันไปแล้วแต่กรณี

3. อำนาจฟ้องคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทางอาญานั้น พนักงานอัยการและผู้เสียหายเท่านั้นที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล ส่วนอำนาจฟ้องคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทางแพ่งนั้นอยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55

4. กองทุนทดแทนความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหมายถึงเงินทุนที่มีไว้ใช้สำหรับใช้จ่ายเป็นค่าทดแทนแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งได้รับความเดือนร้อน เสียหายต่อชีวิต ร่างการ อนามัยหรือทรัพย์สิน อันเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดเป็นพิษขึ้นรวมตลอดจนถึงเพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสียหายด้วย

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อม
การฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กองทุนทดแทนความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย