สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม

การก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อม


1. ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเสียงรบกวนมีสาเหตุสำคัญจากกากรประกอบการอุตสาหกรรมและการสัญจรของยานพาหนะ ซึ่งปัจจุบันมีความรับผิดทางอาญาของบุคคลที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต้องอาศัย พ.ร.บ. โรงงาน 2512 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2514 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเฉพาะอย่างกำหนดไว้อีก เช่น พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

2. สำหรับความรับผิดทางแพ่งของบุคคลที่ทำความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้านเสียงนั้น ได้แก่ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด

3. การก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำ มีสาเหตุสำคัญจากน้ำทิ้งชุมชน น้ำทิ้งจากการประกอบการอุตสาหกรรม การเกษตรและอื่นๆ การควบคุมน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้านน้ำมีหลักการทำนองเดียวกับเรื่องเสียง

4. แหล่งกำเนิดอากาศเสียมี 2 ประเภท คือ แหล่งกำเนิดอากาศเสียซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้และซึ่งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ การควบคุมอากาศเสียจากกิจกรรมต่างๆ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้านอากาศก็มีหลักการทำนองเดียวกันกับเรื่องเสียง

5. ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับดินและที่ดินซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั้น มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้หลายฉบับ เช่น พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 แต่กฎหมายเหล่านี้เป็นการกำหนดโทษทางอาญา ส่วนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทยในกรณีเกิดความเสียหายทางสิงแวดล้อมเกี่ยวกับดินและที่ดินนั้น ต้องอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด

การก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเสียง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 ข้อ 75 ออกตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัตืโรงงาน พ.ศ. 2512 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต้องทำการกำจัด…เสียง…ที่เกิดขึ้นจากโรงงาน มิให้เป็นที่เดือดร้อนหรือเป็นเหตุเสื่อมหรืออาตเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้อยูาอาศัยใกล้เคียง นอกจากนี้ ข้อ 76 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกล่าวยังได้กำหนดไว้อีกว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดูแลรักษาระบบเก็บเสียง ท่อไอเสีย หม้อพักของเครื่องต้นกำลังให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนไม่กระทำการดังกล่าว บทบัญญัติมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

การก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำ

ความรับผิดทางแพ่งของบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้านน้ำคือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับความรับผิดชอบทางอาญาของบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านดังกล่าวคือ การถูกลงโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ

การก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอากาศ

โรงงานที่ตั้งอยู่ริมถนน และเจ้าของโรงงานเผาเศษขยะในบริเวณโรงงาน แต่ปรากฏว่าควันจากการเผาเศษขยะได้ก่อให้เกิดควันดำปกคลุมถนน เป็นเหตุให้รถยนต์ซึ่งแล่นผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุชนกัน เจ้าของรถยนต์ทั้งสองคันมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของโรงงานนั้นได้ เพราะการที่รถยนต์ชนกันนั้นเป็นผลเนื่องมาจากควันดำ ซึ่งเกิดจากการเผาขยะปกคลุมถนนนั่นเอง

ความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับดินและที่ดิน

นายแดง ได้บกรุกเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อเผาป่าสำหรับเตรียมทำไร่เลื่อนลอย การเผาป่าของนายแดงเป็นเหตุให้ต้นไม้นานาประเภทถูกเผาไหม้ทำลายไปเป็นมูลค่า 10 ล้านบาท กรมป่าไม้จะดำเนินการฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนจากนายแดงไม่ได้แต่อย่างใด โดยหลักการจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดแจ้ง แต่เนื่องจากการก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่าไม้ไม่มีกฎหมายให้สิทธิบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอันที่จะฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ฉะนั้นกรมป่าไม้จึงไม่มีอำนาจฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำได้

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อม
การฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กองทุนทดแทนความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย