สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

1. สาเหตุของปัญหาสภาพแวดล้อมในประเทศไทยมีหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ อาจเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเกษตรที่มีการใช้ที่ดินมากเกินไป มีการตัดไม้ทำลายป่าและการใช้ยาปราบศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต อาจเกิดจากการพัฒนาทางด้านอื่น เช่น พลังงาน ที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของมนุษย์

2. สถาบันสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยประกอบด้วยสถาบันในภาครัฐบาล สถาบันในภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก

3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทสไทยได้รับการบรรจุครั้งแรกไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สี่ ภายหลังได้มีการประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันนี้เกือบทุกประเทศต่างมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและจำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว สำหรับประเทสไทยปัญหาสิ่งแวดล้อมคงมีมากขึ้นในอนาคตและจำเป็นต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถาบันสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย