สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

1. สาเหตุของปัญหาสภาพแวดล้อมในประเทศไทยมีหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ อาจเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเกษตรที่มีการใช้ที่ดินมากเกินไป มีการตัดไม้ทำลายป่าและการใช้ยาปราบศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต อาจเกิดจากการพัฒนาทางด้านอื่น เช่น พลังงาน ที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของมนุษย์

2. สถาบันสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยประกอบด้วยสถาบันในภาครัฐบาล สถาบันในภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก

3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทสไทยได้รับการบรรจุครั้งแรกไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สี่ ภายหลังได้มีการประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันนี้เกือบทุกประเทศต่างมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและจำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว สำหรับประเทสไทยปัญหาสิ่งแวดล้อมคงมีมากขึ้นในอนาคตและจำเป็นต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถาบันสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย