สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์จากมุมมองสตรีนิยม

เศรษฐศาสตร์คืออะไร
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักจากมุมมองสตรีนิยม
กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ: กระแสที่มืดบอดต่อประเด็นเพศภาวะ
ความจำเป็นในการบูรณาการสตรีศึกษาเข้ากับการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
บรรณานุกรม

กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ: กระแสที่มืดบอดต่อประเด็นเพศภาวะ

เพื่อให้เห็นความมีอคติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ผู้เขียนจะวิเคราะห์กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจจากมุมมองสตรีนิยม วันรักษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า ความรู้เรื่องกระแสหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ (The Circular Flow) เป็นรากฐานในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้และผลิตผลรวมของชาติ เป็นที่ทราบกันดีว่ารายได้และผลิตผลมวลรวมของชาตินี้ก็ถูกใช้อ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบผู้คนให้ประเทศอยู่เสมอ วันรักษ์เสนอด้วยว่า หน้าตาของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายกันคือประกอบไปด้วยภาคเศรษฐกิจใหญ่ๆ 3 ภาคด้วยกัน นั่นคือ ภาคครัวเรือน (Household Sector) ภาคธุรกิจ (Business Sector) และภาครัฐบาล (Public or Government Sector)

ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ภาคครัวเรือน (Household Sector) ถูกมองในสองบทบาทคือบทบาทที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและผู้บริโภคสินค้าและบริการ สำหรับบทบาทเจ้าของปัจจัยการผลิตนั้น สมาชิกของครัวเรือนจะเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตอันได้แก่ แรงงาน ที่ดิน ทุน และผู้ประกอบการให้กับภาคธุรกิจหรือภาครัฐบาล โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ ค่าเช่า ดอกเบี้ยและกำไร ในขณะเดียวกันครัวเรือนก็จะนำค่าตอบแทนที่ได้รับในรูปแบบต่างๆ นี้ไปใช้ซื้อสินค้าและบริการจากภาคธุรกิจ สำหรับ ภาคธุรกิจ (Business Sector) นักเศรษฐศาสตร์มองว่าภาคนี้ทำหน้าที่และบทบาทของผู้ผลิต ซื้อปัจจัยจากครัวเรือน และผลิตสินค้าและบริการให้แก่ภาคครัวเรือน ส่วน ภาครัฐบาล (Public or Government Sector) ถูกมองว่าเป็นผู้หน้าที่ควบคุมให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของทั้งสองภาคที่กล่าวมาแล้วเป็นไปอย่างเป็นระบบผ่านการออกกฎหมาย ตัดสินความเมื่อเกิดข้อพิพาททางเศรษฐกิจ และทำหน้าที่จัดหาและผลิตสินค้าและบริการแก่ประชาชน อีกทั้งยังทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ในรูปภาษีอากร ค่าธรรมเนียมจากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจด้วยเพื่อจะได้แจกจ่ายสวัสดิการให้กับประชาชนบางกลุ่มในรูปสวัสดิสงเคราะห์ด้วย

ดูเพียงผิวเผิน กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจที่กล่าวมานี้เป็นเหตุเป็นผลและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้ในระดับหนึ่ง หากแต่ว่าถ้าใช้วิธีพินิจแบบสตรีนิยมที่มีความอ่อนไหวเรื่องประเด็นเพศภาวะที่ไม่เชื่อว่าการแบ่งงานการทำระหว่างเพศและความคาดหวังทางสังคมที่แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเป็นเรื่องที่สมควรและเป็นเรื่องธรรมชาติมาวิเคราะห์จะพบว่ากระแสการหมุนเวียนที่ได้แสดงไปแล้วนั้นยังมีอคติทางเพศอยู่มาก ในส่วนที่เหลือของตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความมืดบอดและอคติในประเด็นเพศภาวะที่ปรากฎตัวในภาคเศรษฐกิตทั้ง 3 ภาคที่กล่าวมาแล้ว

ครัวเรือนในกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจนี้
ภาคธุรกิจ
ภาครัฐบาล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย