สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์จากมุมมองสตรีนิยม

เศรษฐศาสตร์คืออะไร
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักจากมุมมองสตรีนิยม
กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ: กระแสที่มืดบอดต่อประเด็นเพศภาวะ
ความจำเป็นในการบูรณาการสตรีศึกษาเข้ากับการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
บรรณานุกรม

ภาครัฐบาล

อคติทางเพศแทรกซึมอยู่ในระบบและวิธีคิดของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน วิธีคิดเหล่านี้ก็ถูกบ่มสร้างจากสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ผู้หญิงในสายตาของรัฐบาลหลายๆ ประเทศก็ถูกมองว่าเป็นเพียงผู้รับสวัสดิการจากรัฐเท่านั้น ไม่ได้รับสถานภาพเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงและทำงานเช่นเดียวกับผู้ชาย ดังเช่นที่ คูลเลียร์ (Collier, 1993 และ 1994) ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้รอรับส่วนบุญจากเงินโอนของรัฐบาล แต่พวกเธอก็ทำงานหากแต่ถูกกีดกันจากตลาด สังคม และวัฒนธรรม แต่ในบางประเทศ ผู้หญิงก็ถูกเหมารวมเอาดื้อๆ ว่ามีความสามารถเท่าเทียมชายและคาดหวังให้เธอเป็นแรงงาน เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนชาย โดยไม่คำนึงถึงภาวะหรือความจำเป็นที่ผู้หญิงต้องเผชิญอยู่จริงในสังคม

สำหรับตัวอย่างที่เห็นชัดในประเทศไทย คือการที่เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอในช่วงแรกของการปฏิวัติเขียวของประเทศไทยในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ได้ออกไปส่งเสริมและอบรมความรู้เรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยเรียกเฉพาะหัวหน้าครัวเรือนตามสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ชาย ด้วยความที่ละเลยต่อประเด็นเพศภาวะนี้จึงทำให้การส่งเสริมดังกล่าวไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรเนื่องจากว่าผู้หญิงเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการใส่ปุ๋ยและดูแลบำรุงพืชพันธุ์บางประเภทด้วย (เบญจพรรณ และเบญจวรรณ, 2525)

 

การจัดสถิติและการจัดทำงบประมาณของภาครัฐบาลก็มีอคติทางเพศอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำงบประมาณที่ไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศและความสัมพันธ์กับประชาชนที่มีเพศสรีระเป็นหญิงหรือเป็นชาย และหน้าที่ที่กำหนดตามเพศภาวะของพวกเขา ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแท้จริงว่าการเพิ่มรายได้ของรัฐในภาคหนึ่งๆ จะส่งผลกระทบอย่างไร ซูซาน โยคัส (Susan Joekes, 1991) ได้ทำการวิจัยเรื่องผลกระทบของการเก็บภาษีจากมุมมองทางเพศภาวะแล้วพบว่า การเพิ่มภาษีทางตรงจะส่งผลกระทบต่อผู้ชายมากกว่าในฐานะที่พวกเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่ในภาคทางการ ในขณะที่การเพิ่มภาษีทางอ้อมเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มจะกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าในฐานะที่พวกเธอเป็นผู้รับผิดชอบจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน

ครัวเรือนในกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจนี้
ภาคธุรกิจ
ภาครัฐบาล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย