สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์จากมุมมองสตรีนิยม

เศรษฐศาสตร์คืออะไร
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักจากมุมมองสตรีนิยม
กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ: กระแสที่มืดบอดต่อประเด็นเพศภาวะ
ความจำเป็นในการบูรณาการสตรีศึกษาเข้ากับการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
บรรณานุกรม

ความจำเป็นในการบูรณาการสตรีศึกษาเข้ากับการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

อคติทางเพศทั้งในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลตามที่อภิปรายไปแล้ว ทำให้เห็นว่าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่มีพื้นฐานความเข้าใจในความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วนภาคการผลิตนี้อาจเป็นพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องมากนัก การที่ใช้สมมติฐานเบื้องต้นดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานในการเก็บข้อมูล ไม่ว่าวิธีเก็บข้อมูลนั้นจะมีความเที่ยงตรงเพียงใด หากแต่สมมติฐานเบื้องต้นนั้นไม่ถูกต้อง ผลของข้อมูล และผลสรุปของการวิจัยหนึ่งๆ ซึ่งอาจถูกนำเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเพื่อวางนโยบายระดับต่างๆ อาจส่งผลที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึง 1. การที่ประเทศไม่ได้ประสบผลทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ (กรณีที่ต้องการเพิ่มรายได้ประชาชาติโดยเพิ่มการจ้างงานของสตรีอาจไม่เป็นผลหากไม่คำนึงถึงการแบ่งงานกันทำหรือความคาดหวังทางสังคมต่อผู้หญิง) 2. เป็นผลร้ายกับกลุ่มผู้หญิง (กรณีที่ผู้หญิงในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศรัฐสวัสดิการที่ต้องพึงพาทางการในเรื่องสวัสดิการ การตัดงบสวัสดิการหมายถึงการกระทำต่อผู้หญิงทางตรง หรือกรณีของการเก็บภาษีที่กล่าวไปแล้ว) 3. เป็นการเพิกเฉยต่อการต่อรองอำนาจระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย

 

การที่วิชาเศรษฐศาสตร์จะบูรณาการกับสตรีศึกษานั้น อาจจะต้องมีการปรับสมมติฐานเบื้องต้น โดยต้องตั้งสมมติฐานไว้ว่าบุคคลต่างๆ นั้นมีความแตกต่างกัน และความแตกต่างทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ พอพอกับความแตกต่างด้านอื่นๆ ในลักษณะที่เป็นพหุนิยมทางอัตตลักษณ์ (Intersectionality or Multiple identity) ในขณะเดียวกันผู้วิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ต้องพยายามตั้งคำถามกับสมมติฐานและคำนิยามดั้งเดิมที่ใช้กันจนรู้สึกว่าเป็นกลาง การวิเคราะห์ที่สะท้อนความเป็นจริงควรจะต้องรวมบริบทของสังคม ปูมหลังทางประวัติศาสตร์ และอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองเข้าไว้ด้วย การผนวกสตรีศึกษาเข้าไว้กับเศรษฐศาสตร์และศาสตร์แขนงอื่นๆ ไม่เพียงแต่จะทำให้ภาพสังคมที่เห็นสะท้อนปรากฎการณ์ที่แท้จริงเท่านั้น แต่จะทำให้นโยบายที่จะถูกสร้างที่ต้องพึ่งพิงการศึกษาเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยความเที่ยงตรงและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับคนในสังคมทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย