สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์จากมุมมองสตรีนิยม

เศรษฐศาสตร์คืออะไร
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักจากมุมมองสตรีนิยม
กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ: กระแสที่มืดบอดต่อประเด็นเพศภาวะ
ความจำเป็นในการบูรณาการสตรีศึกษาเข้ากับการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • กนกศักดิ์ แก้วเทพ (2536) เศรษฐศาสตร์สองกระแส กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กนกศักดิ์ แก้วเทพ (2545) ผู้หญิงกับเศรษฐศาสตร์ ในของฝากว่าด้วยเรื่องมิติหญิงชาย ฉบับที่ 5 มกราคม 2545 กรุงเทพฯ : คณะทำงานส่งเสริมมิติหญิงชายในการพัฒนา
 • จิระนันท์ พิตรปรีชา (2517) โลกที่สี่ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของหญิงไทย กรุงเทพฯ : กลุ่มผู้หญิง จุฬาฯ
 • ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2545) ไทยศึกษากับอิตถีศาสตร์พินิจ ในของฝากว่าด้วยเรื่องมิติหญิงชาย ฉบับที่ 5 มกราคม 2545 กรุงเทพฯ : คณะทำงานส่งเสริมมิติหญิงชายในการพัฒนา
 • เบญจพรรณ ชินวัตร และเบญจวรรณ ทองศิริ (2525) การแบ่งงานกันทำระหว่างเพศในการเกษตร อำเภอพร้าว เชียงใหม่ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แล ดิลกวิทยรัตน์ (2526) “มดลูกก็ปัจจัยการผลิต” วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2534) หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
 • วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2545) หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
 • Bell, P.F. (1997). Thailand's economic miracle: built on the backs of women. In Virada Somsawasdi and Theobald, S. (eds.) Women's gender relations and development in Thai society. Chiang Mai: Women's studies center.
 • Becker, G. (1981). A treatise on the family. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Beneria, L. (1995). Toward a greater integration of gender in economics. In World Development. Vol. 23 No. 11. Pergamon.
 • Beauvoir S.D. (1953). The Second Sex. Reprinted in 1989 New York : Vintage Books Edition.
 • Blumberg, R. (1991). Income under female versus male control: hypotheses from a theory of gender stratification and data from the third world. In Blumberg, R. (ed.). Gender, family and economy. California: Sage.
 • Charlotte, P. G. (1898) Women and Economics : The Economic Factor Between Men and Women as a Factor in Social Evolution. Degler C. (ed.) Harper Torchbooks : New York.
 • Collier, P. (1993). The impact of adjustment on women. In Demer, L. et.al. (eds) Understanding the social effects of policy reform, Washington DC. WB.
 • Collier, P. (1994). Market gender discrimination. In Meier, G.M. Leading issues in economic development. New York and Oxford: Oxford University Press.
 • DAWN (2000) Gender Justice and Economic Justice, reflections on the 5-year reviews of the UN conferences of the 1990's, a paper prepared for UNIFEM by Gita Sen and Sonia Côrrea , DAWN Informs 1/2000.
 • DAWN (2003) DAWN Informs. September 2003. Fiji : DAWN Informs.
 • Elson, D. (1998). Talking to the boys: gender and economic growth models. In Jackson, C. and Pearson, R. (eds.) Feminist visions of development gender analysis and policy. London and New York: Routledge.
 • Elson, D. (1995). Gender awareness in modelling structural adjustment In World Development Journal Vol. 23. No. 11 Elsevier Science Direct.
 • Elson, D. (1994). Micro, Meso, Macro: gender and economic analysis in the context of policy reform. In Bakker, I. (ed.) The strategic silence gender and economic policy. London: Zed Books.
 • Elson, D. (1993). Gender relations and economic issues. In Evers, B. (ed.) (1993). Women and economic policy: Oxfam focus on gender. Oxford: Oxfam.
 • Elson, D. (1992). Male bias in structural adjustment. In Afshar, H. and Dennis, C. (eds.) (1992). Women and adjustment policies in the Third World. York: Macmillan Press Ltd.
 • Feldman, S. (1992). Crises, poverty, and gender inequality: current themes and issues. In Beneria. L. and Feldman S. (eds) (1992). Unequal burden: economic crises, persistent poverty, and women's work. Oxford: Westview Press, Inc.
 • Joekes, S. (1991). Women and structural adjustment: operational implication for member organizations of joint consultative group on policy. An issues paper of the JCGP WID Sub-group. JCGP.
 • Kabeer, N. (1994). Reversed realities: gender hierarchies in development thought. London: Verso.
 • Krishnaraj and Deshmukh (1993) Gender in Economics : Theory and Practice. Ajanta Publications : Delhi
 • Kosaikanont, R. (2003) The Socio-economic Impact of the Economic Crisis in Two Communities in Northern Thailand. PhD. Thesis, University of Bath: UK
 • Marx, K. (1867). Capital A New Abridgement. Oxford University Press : Oxford
 • Mills, J. S. (1869). The Subjection of Women. London : Penguin Books Ltd.
 • Moser, C.O.N. (1989). Gender planning in the Third World: meeting practical and strategic gender needs. World Development Vol 17 No. 11. Pergamon.
 • Palmer, I. (1992). Gender equity and economic efficiency in adjustment programmes. In Afshar, H. and Dennis, C. (eds.) (1992). Women and adjustment policies in the Third World. York: Macmillan Press Ltd.
 • Pearson, R. (1998). 'Nimble fingers’ revisited: reflections on women and Third World industrialisation in the late twentieth century. In Jackson, C. and Pearson, R. (eds.) Feminist visions of development gender analysis and policy. London and New York: Routledge.
 • Samuelson, P. A. and W. D. Nordhaus (1999) Economics. 17th edition., New York : McGraw Hill Book Company
 • Sen, A. (1990). Gender and cooperative conflicts in Tinker I (ed). Persistent inequality. New York: Oxford University Press.
 • Smith, A. (1776) The Wealth of Nation. London : Penguin Books Ltd..
 • Sparr, P. (ed.) (1994). Mortgaging women's lives: feminist critiques of structural adjustment. London: Zed Books.
 • White, B.H. (1998) “Female and Male Grain Marketing Systems: Analytical and Policy Issues for West Africa and India” in Jackson c. and R. Pearson (eds.) Feminist Visions of Development Gender Analysis and Policy. London: Routledge.
 • Wollstonecraft, M. (1792). The Vindication of the Rights of Woman. London: Penguin Books Ltd.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย