ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

» ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง

» แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง

» แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม

» แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น

» ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

» สร้างบ้านแปงเมือง

» การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย

» นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ

» ชัยภูมิศาสตร์

» การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย

» ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน

» บทวิเคราะห์และสรุป

» การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์

» บทสรุป

» เอกสารอ้างอิง

แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ “ทำเล” และ “ที่ตั้ง”

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์เชิงพื้นที่ที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้ มีสิ่งที่น่าสนใจศึกษาและน่าวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบอยู่ 2 ประเด็น คือ

  • ระหว่าง “ทำเล” และ “ที่ตั้ง” ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกพื้นที่จะเลือกทำเลก่อน แล้วจึงกำหนดที่ตั้ง หรือเลือกที่ตั้งก่อน แล้วจึงพิจารณาทำเลในภายหลัง? และ
  • สาระทางภูมิศาสตร์ถูกนำไปเป็นเหตุปัจจัยในการเลือกทำเลและที่ตั้งด้วยหรือไม่ และอย่างไร?

การทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมเชิงสถานที่ (Spatial behavior) ของมนุษย์ ไม่สามารถทำได้ดีด้วยการใช้การสังเกตและอธิบายจากสิ่งที่ได้พบเห็นด้วยวิธีการพรรณนาหรือการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีและแบบจำลองเชิงปริมาณเท่านั้น กิจกรรมและการแสดงออกของมนุษย์ในแต่ละสถานที่บนพื้นโลกล้วนมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งและแยบยลกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพที่ไม่อาจตีความเอาจากพฤติกรรมที่แสดง และสามารถสังเกตได้ (Overt behavior) โดยลำพัง พฤติกรรมเชิงสถานที่ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปตามความแตกต่างในการรับรู้หรือการมองสถานที่นั้นๆ

 

ยิ่งไปกว่านี้ การที่แต่ละคนประกอบกิจกรรมแตกต่างกันไปยังเป็นเพราะอิทธิพลของปัจจัยอีก 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มแรกเป็นปัจจัยภายในซึ่งเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ เช่น การเรียนรู้ ประสบการณ์ ความสามารถทางสติปัญญา ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เป็นต้น อีกกลุ่มหนึ่งเป็นปัจจัยภายนอก เป็นต้นว่า ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ในสังคม และเวลา

กล่าวโดยสรุป ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์กับการศึกษาภูมิศาสตร์คือ การศึกษาภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิศาสตร์มนุษย์มิใช่เป็นเพียงการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสถานที่ แต่เป็นความพยายามที่จะทำความเข้าใจในกิจกรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกในแต่ละสถานที่ว่ามีอะไรบ้าง และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาภูมิศาสตร์มนุษย์อย่างจริงจัง การทำความคุ้นเคยกับเทคนิคและวิธีการจึงยังไม่เป็นการเพียงพอ หากแต่ต้องทำความเข้าใจในสาระสำคัญและแนวคิดของสาขาวิชาให้ได้เป็นอย่างดีด้วย (Lowe and Pederson, 1983)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย