Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม
แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
สร้างบ้านแปงเมือง
การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ
ชัยภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย
ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน
บทวิเคราะห์และสรุป
การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

แนวคิดเชิงความเป็นไปได้ (Possibilism) และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น (Probabilism)

แนวคิดกำหนดนิยมได้พัฒนามาโดยตลอดจนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่แนวความคิดนี้ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ราวปี ค.ศ. 1925 จากนั้นก็เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงจุดอ่อนของแนวคิดเชิงกำหนดนิยมมากขึ้น ผู้ที่เริ่มมีความคิดเห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแตกต่างออกไปคือ กลุ่มนิยมแนวคิดเชิงความเป็นไปได้ ซึ่งนำโดยนักภูมิศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ พอล วิดาล เดอ ลา บลาซ (Paul Vidal de la Blache : 1845-1918) ตามด้วยศิษย์คนสำคัญคือ ฌัง บรุน (Jean Brunhes : 1869-1930) กลุ่มผู้นิยมแนวคิดเชิง

ความเป็นไปได้ได้พัฒนาแนวคิดของตนขึ้นมา โดยอาศัยความไม่สมบูรณ์ในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ (เช่น การใช้เหตุผลง่ายเกินไป และการใช้ข้อมูลจำกัดและเลือกเฉพาะ เป็นต้น) และการให้ความสำคัญแก่อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมากเกินไปของกลุ่มกำหนดนิยมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ประเด็นหลักที่กลุ่มแนวคิดเชิงความเป็นไปได้มุ่งเน้นคือ ความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความคิดและมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จึงไม่น่าจะมีเหตุจำเป็นใดๆ มากำหนดการแสดงออกของมนุษย์ ทุกสถานที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะสามารถจัดการได้อย่างไรเท่านั้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่า มนุษย์สามารถจัดการกับธรรมชาติได้ทั้งหมด และก็มิได้หมายความว่าสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจะไม่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ดังกล่าวเลย

ความขัดแย้งในแนวคิดของกลุ่มกำหนดนิยม และกลุ่มที่เชื่อในความเป็นไปได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้มีสืบเนื่องมาจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเกิดกลุ่มผู้สนใจในแนวคิดใหม่ขึ้นอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มใหม่นี้คือกลุ่มแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น (Probabilism) ประเด็นสนใจของแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น คือ การผสมผสานแนวคิดกำหนดนิยมกับแนวคิดเชิงความเป็นไปได้เข้าด้วยกัน แนวคิดล่าสุดนี้มีความเห็นว่าสภาพการณ์ทางสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมีบางอย่างที่น่าจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ แต่บางอย่างก็ไม่น่าจะเป็น อีกทั้งแนวคิดที่กล่าวก่อนหน้าทั้งสองก็มิได้ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง แท้จริงความแตกต่างอยู่ที่การอธิบายให้เหตุผลแก่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยยึดอะไรเป็นหลักมากกว่ากัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com