ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม
แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
สร้างบ้านแปงเมือง
การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ
ชัยภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย
ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน
บทวิเคราะห์และสรุป
การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพแห่งบรรพกษัตริย์ไทยในการเลือก “ชัยภูมิ” ตามประวัติพ่อขุนมังรายผู้ครองเมืองเชียงแสนได้ขยายพระราชอำนาจมาทางใต้ ยึดได้เมืองหริภุญไชย (ลำพูน) เมื่อปี พ.ศ. 1824 หลังจากประทับอยู่ระยะหนึ่ง พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของหริภุญไชยราว 4 กิโลเมตร สร้างเมืองใหม่ชื่อเมืองชะแว เมืองนี้ถูกน้ำท่วมบ่อยในฤดูน้ำหลาก พ่อขุนมังรายจึงได้ย้ายไปสร้างเมืองใหม่อีกเมืองหนึ่งชื่อ เวียงกุมกาม เมืองนี้ก็ถูกน้ำท่วมบ่อยเช่นกัน พระองค์จึงได้แสวงหาทำเลเพื่อสร้างเมืองแห่งใหม่ ในที่สุดทรงพบที่ราบเชิงเขาดอยสุเทพ ห่างจากเวียงกุมกามไปทางทิศเหนือราว 4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก แม่ระมิงค์ (แม่น้ำปิง) ราว 2 กิโลเมตร จึงได้เชิญพระสหาย 2 พระองค์ คือ พ่อขุนงำเมือง แห่งเมืองพะเยา และพ่อขุน-รามคำแหงแห่งสุโขทัย มาทรงร่วมปรึกษาหารือ (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ม.ป.ท.) พิเคราะห์ในเชิงภูมิศาสตร์แล้ว นพบุรี

 

ศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเรียกสั้นๆ ว่า เชียงใหม่ เป็นทำเลที่ตั้งเมืองที่มีความเหมาะสมยิ่ง ความเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีความลาดเอียงจากเทือกเขาดอยสุเทพทางด้านตะวันตกสู่ลำน้ำปิงทางด้านตะวันออก ทำให้บริเวณโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินและน้ำ เป็นแหล่งเกษตรกรรมของผู้คน ความลาดเอียงของพื้นที่ทำให้เมืองเชียงใหม่สมัยก่อนปลอดจากการถูกน้ำท่วม อีกทั้งการที่มีที่ตั้งใกล้กับแม่น้ำจึงทำให้ชาวเมืองได้ใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการบริโภค-อุปโภค และเพื่อเป็นเส้นทางในการค้าขายและสัญจรไป-มา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย