ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม
แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
สร้างบ้านแปงเมือง
การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ
ชัยภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย
ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน
บทวิเคราะห์และสรุป
การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

ชัยภูมิศาสตร์

การย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามาสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลและความเข้าพระทัยในเรื่องของทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมอย่างล้ำเลิศแห่งองค์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หลังจากทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อปี พ.ศ. 2325 พระองค์ได้โปรดให้มีการย้ายราชธานีดังที่กล่าวแล้วข้างต้น เหตุปัจจัยที่ทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยย้ายราชธานี ส่วนใหญ่คือเหตุปัจจัยทางด้าน “ชัยภูมิศาสตร์” เกือบทั้งสิ้น เป็นต้นว่า ฝั่งตะวันตก (กรุงธนบุรี) มีลักษณะเป็นคุ้งน้ำ ชายฝั่งถูกกัดเซาะได้ง่าย ราชธานีซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ข้าศึก (พม่า) รุกรานได้สะดวก การย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งตะวันออก ได้อาศัยลำน้ำเจ้าพระยาเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันพระนครได้สองด้าน ทั้งนี้กอร์ปกับราชธานีเดิมยากแก่การขยายให้กว้างขวาง เนื่องจากมีอารามขนาบอยู่สองด้าน (เจริญ ชัยชนะ, 2506)

 

กล่าวมาถึงจุดนี้ พอจะอุปมานได้แล้วสำหรับคำถามที่ตั้งไว้ 2 ประเด็นในตอนต้นว่า อะไรคือคำตอบที่ควรจะเป็น คำถามแรกคือ ระหว่างทำเล กับที่ตั้ง ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจะพิจารณาอะไรก่อน เมื่อจะมีการก่อหรือการสร้าง คำตอบที่น่าจะเป็นและควรจะเป็นคือ “ทำเล”

การจะก่อหรือสร้างอะไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสุขสบาย ความเจริญ มั่งคั่ง หรือความสงบร่มเย็นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่เป็นเบื้องแรก จากนั้นจึงกำหนด “ที่ตั้ง” หรือตำแหน่งของสิ่งที่จะก่อหรือสร้างแล้วแต่กรณี สำหรับประเด็นคำถามที่ 2 ที่ว่าในการเลือกที่ตั้งตามโบราณอุบาย “ฮ้วงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” มีอิทธิพลมาจากเหตุปัจจัยทางภูมิศาสตร์บ้างหรือไม่ คำตอบที่น่าจะเป็นคือ มีแน่นอน ที่สามารถกล่าวยืนยันเช่นนี้เนื่องจากทั้ง 2 โบราณอุบายเน้นในความผสมกลมกลืน และความสมดุลทางธรรมชาติระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (ทางกายภาพที่สำคัญ คือ ดิน น้ำ และอากาศ และทางชีวภาพ คือ พืชและสัตว์ ซึ่งทั้งหมดคือองค์ประกอบหลักของภูมิศาสตร์)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย