ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

» ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง

» แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง

» แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม

» แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น

» ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

» สร้างบ้านแปงเมือง

» การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย

» นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ

» ชัยภูมิศาสตร์

» การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย

» ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน

» บทวิเคราะห์และสรุป

» การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์

» บทสรุป

» เอกสารอ้างอิง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย

สิ่งที่บทความนี้ประสงค์จะนำเสนอต่อไปคือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบายทั้งสองกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อ “การสร้างบ้าน” หรือการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ แม้โบราณอุบาย “ชัยภูมิ” ของไทยมิได้เน้นการออกแบบและวางผังอาคารไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้พักอาศัยด้วยความสุขสบาย สงบ และร่มเย็น (อาจรวมไปถึงความมั่งคั่งร่ำรวยด้วย) เหมือนโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” ของจีน แต่การสร้างที่พักอาศัย รวมไปถึงอาคารลักษณะอื่นของคนไทยในอดีตล้วนมีความเกี่ยวพันกับสภาพทางภูมิศาสตร์ทั้งสิ้น

ด้วยหลักคิดพื้นฐาน การสร้างอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารที่พักอาศัย หากได้มีการพิจารณาสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของสถานที่นั้นอย่างถ่องแท้แล้วนำมาปรับสภาพให้เหมาะสมกับอาคาร ย่อมทำให้ ผู้อาศัยอยู่ได้โดยปราศจากอันตรายและสิ่งรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ สภาพทางภูมิศาสตร์ที่ต้องได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษคือ ลมฟ้าอากาศ ซึ่งประกอบด้วย การแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ลม และทิศทางของลม ฝน ความชื้น และแสงสว่าง (เวชสวรรค์ หล้ากาศ, 2549)

 

อุดมคติของโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” ใน “การสร้างบ้าน” ก็เหมือนกับ “การแปงเมือง” กล่าวคือ ถ้าคำนึงถึงความสมดุลหรือความกลมกลืนกับธรรมชาติแล้ว ผู้คนที่อยู่อาศัยจะมีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยเหตุนี้การสร้างบ้านของคนจีน รวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงความเชื่อเรื่อง “ฮวงจุ้ย” จะต้องคำนึงถึง “ชี่” หรือพลังแห่งจักรวาล ซึ่งปรากฏทั้งในธรรมชาติและในตัวของมนุษย์ นี้หมายความว่าการสร้างอาคารไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ หรือเพื่ออรรถประโยชน์อันใดก็ตาม ต้องสร้างให้กลมกลืนกับพลังแห่งจักรวาลเช่น ต้องไม่สร้างขวางทางลม ขวางทางการไหลของกระแสน้ำ หรือแม้แต่การสร้างอยู่ในซอกหลืบที่มีสิ่งกีดขวาง มิเช่นนั้นจะทำให้ผู้อยู่อาศัยพบแต่ความอัปมงคล ไม่มีความสุขสบาย และไม่มีความเจริญก้าวหน้า สภาพการณ์เช่นนี้อาจนำไปสู่คำอธิบายที่ว่า อาคารร้านค้าที่เคยมีทำเลที่ตั้งเหมาะสม ธุรกิจเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด เมื่อมีการสร้างสะพานหรือทางยกระดับผ่านด้านหน้าของอาคารเหล่านั้น ทำไมธุรกิจจึงเสียหาย ไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนก่อน (อย่างน้อยอาคารร้านค้าบริเวณสยามแสควร์เดิม และบริเวณสี่แยกสะพานควายก็น่าจะเป็นตัวอย่างอิทธิพลแห่งพลัง “ชี่” ตามโบราณอุบายของจีนได้เป็นอย่างดี)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย