ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม
แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
สร้างบ้านแปงเมือง
การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ
ชัยภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย
ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน
บทวิเคราะห์และสรุป
การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

บทวิเคราะห์และสรุป

จากสิ่งที่นำเสนอแล้วทั้งหมดข้างต้นมีประเด็นสำคัญที่สามารถใช้วิชาการทางภูมิศาสตร์อธิบายได้อย่างน้อย 3 ประเด็นดังนี้

  1. การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเพื่อการสร้างบ้านหรือแปงเมืองตามโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” ของจีนและ “ชัยภูมิ” ของไทยล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทางภูมิศาสตร์ของบรรพชนทั้งสิ้น หลายคนอาจมองว่าทั้ง “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” คือคติความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม แต่สำหรับบทความนี้ ซึ่งผู้เขียน

    มีพื้นฐานความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมพิจารณาว่า โบราณอุบายทั้งสองคือศาสตร์และศิลป์ ที่พิจารณาว่าเป็นศาสตร์เพราะเป็นองค์ความรู้หรือความจริงที่สามารถอธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ นอกจากข้อพิจารณาดังกล่าวแล้ว ความเป็นศาสตร์ของ “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” คือการบรรจุเป็นกระบวนวิชาให้มีการเรียนการสอนในองค์กรและ/หรือสถาบันการศึกษา ที่พิจารณาว่าโบราณอุบายทั้งสองเป็นศิลป์ เนื่องจากมีการนำเอาความรู้ในเรื่องทำเลที่ตั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสุขสบาย ความสงบร่มเย็น และความเจริญมั่งคั่ง ด้วยการดำเนินชีวิตแบบเกื้อกูลไม่เอารัดเอาเปรียบธรรมชาติ


     
  2.  “ฮวงจุ้ย” มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่หลากหลาย นอกเหนือจากแนวคิดเรื่องพลังจักรวาล “ชี่” เรื่องธาตุทั้ง 5 และทิศทั้ง 8 แล้ว อีกแนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกทำเลที่ตั้งในปัจจุบันคือ “หยิน-หยาง” ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของลัทธิเต๋าที่เชื่อว่า ความเป็นไปได้ในจักรวาลก่อเกิดและดำรงอยู่ภายใต้ความสมดุลของสรรพสิ่ง (สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู, 2550) สรรพสิ่งในจักรวาลล้วนมีการสลับสับเปลี่ยนอยู่เสมอ มีดวงอาทิตย์-กลางวัน ย่อมมีดวงจันทร์-กลางคืน มีร้อนย่อมมีหนาว มีความมืดย่อมมีความสว่าง เหล่านี้เป็นต้น ลักษณะตรงกันข้ามแบบทวิลักษณ์ที่คู่กันของหยิน-หยาง คือต้นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลล้วนมีหยิน-หยางในสัดส่วนที่ต่างกัน ในหยินจะมีหยางอยู่ส่วนหนึ่งและในหยางก็จะมีหยินอยู่ส่วนหนึ่งเช่นกัน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกันและกัน การมีหยินหรือหยางอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปอาจทำเกิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นสุข หรือความอัปมงคล หลักการของหยิน-หยางบอกให้รู้ว่าถ้าต้องการดำรงอยู่อย่างมีความสุขและมีความร่มเย็นอย่างแท้จริง ต้องยึดดุลยภาพหรือการถ่วงดุลระหว่างสรรพสิ่ง

    พิเคราะห์ในประเด็นดังที่กล่าวแล้วนี้เห็นว่าความรู้ทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์ สามารถนำมาใช้อธิบายได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือในทางภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) เราพูดกันถึงความเป็นสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Society) ซึ่งหมายถึงสังคมที่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความเกื้อกูลกันไม่ทำลายกันและกัน ความเป็นสังคมที่ยั่งยืนต้องคำนึงถึงดุลยภาพขององค์ประกอบที่สำคัญของภูมิศาสตร์ทั้ง 4 ซึ่งประกอบด้วย ดิน น้ำ อากาศ และสิ่งมีชีวิตถ้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหรือหลายองค์ประกอบถูกทำให้เสียสมดุล สังคมย่อมอยู่อย่างไม่สงบสุข และสังคมจะไม่เป็นสังคมที่ยั่งยืน
  3. ความสนใจที่ต้องการวิเคราะห์ในประเด็นสุดท้ายคือ แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่ทบทวนไว้แล้วในตอนต้น สามารถใช้อธิบายการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมตามโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” ได้หรือไม่และอย่างไร?

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย