ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม
แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
สร้างบ้านแปงเมือง
การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ
ชัยภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย
ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน
บทวิเคราะห์และสรุป
การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

บทสรุป

“ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” ไม่น่าจะเป็นคติความเชื่อ เพราะความเชื่อคือความรู้อย่างหนึ่งที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ต่ำ เนื่องจากไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน แต่น่าจะเป็นศาสตร์ซึ่งหมายถึงความรู้ที่สามารถอธิบายให้เหตุผลได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากไม่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้อย่างสมบูรณ์แต่โบราณอุบายทั้งสองดังกล่าวก็ยังมีคำอธิบายทางภูมิศาสตร์เป็นหลักฐานยืนยัน การยึดถือหลัก

“ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” ประกอบการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งไม่ใช่เรื่องของความเชื่องมงาย และไม่ใช่เรื่องของความคิดความวิตกที่ไร้สาระ ด้วยพื้นฐานหลักคิดของโบราณอุบายดังกล่าวที่ว่าการดำรงอยู่อย่างมีความสุขที่แท้จริงต้องอยู่บนฐานของดุลยภาพของสรรพสิ่ง ดังนั้นเมื่ออยากให้การอยู่อาศัยในอาคารบ้านพักมีแต่ความสุข ความสงบ และความสบาย ในทำนองเดียวกัน การดำเนินธุรกิจในอาคารร้านค้ามีแต่ความเจริญก้าวหน้าและทำมาค้าขึ้น การใส่ใจและให้ความสำคัญกับโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” จึงไม่ใช่สิ่งที่เสียหาย

ธรรมชาติคือความสมดุล เชื่อมโยงต่อจากความสมดุลคือ ความยั่งยืน การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อกิจการใดๆ หากให้มีความผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ทำสิ่งใดที่จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสียสมดุล ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนย่อมเกิด ตรงกันข้ามการกระทำการใดๆ ก็ตามในพื้นที่ในลักษณะของการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เช่น การตัดป่าไม้บนภูเขาเพื่อสร้าง

รีสอร์ท การถมลำเหมือง (คลอง) ธรรมชาติเพื่อทำถนน และการสร้างสนามบินในพื้นที่รองรับน้ำ เหล่านี้เป็นต้น ไม่คนสร้าง ก็คนอยู่ หรือบางกรณีอาจเป็นทั้งคนสร้างและคนอยู่อาจไม่พบกับความสุขที่แท้จริงได้เลย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย