ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย

วิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดี มีอยู่ 3 สาขา ได้แก่

1) สาขามนุษยศาสตร์ เป็นสาขาที่มุ่งศึกษาแนวคิด ประสบการณ์ คุณค่าของมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีมโน หรือจิตมีจุดประสงค์ เพื่อแสวงหาความหมาย และคุณค่าของการเป็นมนุษย์เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความดี ความงาม คุณธรรม สุนทรีย์ ตลอดจนผดุงคุณค่าและจิตสำนึกในการเกิดมาเป็นมนุษย์วิชาการต่าง ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาศาสนา วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น วิทยาการสาขามนุษย์ศาสตร์ช่วยให้คนเรามีโลกทัศน์ที่ไม่คับแคบ มีจินตนาการ สามารถสร้างรูปแบบ จำลองของชีวิต มีความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงออกด้วยความงดงามแจ่มชัด ตลอดจนสามารถรักษา สร้างสรรค์ และสืบทอดผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ตลอดไป

2) สาขาสังคมศาสตร์ เป็นสาขาที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมทางสังคม และการอยู่ร่วมกัน ซึ่งถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง ของสังคมหรือที่เรียกว่าเป็นสัตว์เมือง (Political Animals) นั่นเอง วิชาการต่าง ๆ ในสาขานี้มีทั้งที่มีส่วนบางส่วนเป็น สังคมศาสตร์ และบางส่วนเป็นวิทยาศาสตร์เช่น วิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและมานุษยวิทยาและยังมีวิชาที่เป็น สังคมศาสตร์ล้วน ๆ เช่น วิชารัฐศาสตร์ วิชาสังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์

3) สาขาวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาที่มุ่งศึกษาธรรมชาติ และปรากฏการณ์ของธรรมชาติ โดยใช้หลักประจักษ์ในการพิจารณา ความน่าเชื่อของข้อความรู้ เพื่อนำมาใช้อธิบาย ทำนาย และควบคุมปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงก่อน แล้วจัดจำพวกพิจารณาดู เพื่อตั้งกฏเกณฑ์ มีการตั้งสมมุติฐานและมีการทดสอบเรียกวิธีการเหล่านี้ว่า วิธีวัตถุวิสัย (Objective) ส่วนมากแล้วสาขานี้จะพิจารณาธรรมชาติหรือสสารและพลังงานในสากลโลก รวมไปถึงมนุษย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่มีชีวิตอีกด้วยในการศึกษาค้นคว้าวิทยาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด รอบคอบและสมบูรณ์ นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันแพร่หลายและสำคัญยิ่ง คือ วิธีการบันทึกด้วยภาพถ่าย อาจเป็นภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เก็บข้อมูล และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลภาพถ่ายจะสามารถบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พฤติกรรมของมนุษย์ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างรอบคอบได้อีกทั้งเป็นหลักฐานได้อย่างดีอาจเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ในอนาคตได้อีกด้วย เช่นเดียวกับที่เราได้ศึกษาภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงถ่ายกับเครื่องราชบรรณาการต่าง ๆ ที่สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียส่งมาให้ มีแท่นกระปุกหมึก ปืนไรเฟิล ปืนสั้น พระขรรค์ เป็นต้นถ่ายภาพ โดยนายโหมด หรือ พระยากระสาปน์ กิจโกศล ด้วยกล้องที่ใช้ถ่าย เป็นส่วนหนึ่งของบรรณาการ อีกทั้งได้ถ่ายภาพและระบายสี เพื่อส่งไปถวายสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย ได้ทอดพระเนตรด้วยดังภาพถ่ายข้างล่าง

ประเทศไทยมีหลักฐานยืนยันพอเชื่อได้ว่า มีช่างถ่ายรูปครั้งแรกในรัชกาลที่ 3 ( ร .3 ครองราชย์ ระหว่างพ . ศ . 2367-2394) แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากแรก ๆ ไม่ค่อยมีใครยอมถ่ายรูปกันเพราะเกรงว่าจะอายุสั้นบ้าง จะเอาไปใช้ทำร้ายด้วยเวทมนตร์บ้าง แม้แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์หรือ สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ ( ดิสบุนนาค ) ซึ่งเป็นขุนนางชั้นสูง ก็ไม่ยอมถ่ายรูป มีเรื่องเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 มีชายคนหนึ่งไปถ่ายรูปที่ร้านนายจิตร ซึ่งเป็นร้านถ่ายรูปร้านแรกในเมืองไทย พอเจ้าตัวไปรับรูป เห็นรูปถ่ายครึ่งตัวก็ตีโพยตีพายว่านายจิตร ตัดตัวเองให้เป็นอันตราย ความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี้ได้สูญหายไป ทีละน้อยจนปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อนี้ไม่เหลืออยู่อีกเลยในตัวคนไทย ตรงกันข้ามกลับมีการถ่ายรูปมากยิ่งขึ้น และร้านถ่ายรูป ร้านอัดขยายรูป เกิดขึ้นมากมาย

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย