ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน

นักถ่ายภาพทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ต้องมีลักษณะเป็นคนช่างสังเกต คิดสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้การมองภาพได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามสภาพความเป็นจริง ดังนั้นควรฝึกฝนการใช้สายตามองภาพ ให้เกิดความชัดเจน สร้างความเคยชินระหว่างสายตากับความคิดให้ประสานกันจนสามารถมองอะไรได้อย่างสมบูรณ์ มีความประทับใจภาพประเภทน ี้เรียกว่า ภาพ Pictorial ถ่ายตามที่สายตามองเห็นเกิดความประทับใจและเป็นภาพที่บอกเรื่องราวในตัวเองได้สมบูรณ์ หากจัดกลุ่ม พิจารณาและแยกสิ่งที่น่าบันทึกเป็นหลักฐาน พอสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้

1. สถานที่และทิวทัศน์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในการถ่ายภาพกลุ่มนี้ควรถ่ายภาพให้สามารถบอกเรื่องราว ภายในภาพให้ได้ ดังนั้นควรเลือกมุมการถ่ายที่เหมาะสม สื่อสารได้ดี และอาจถ่ายภาพหลาย ๆ ลักษณะใกล้บ้าง ไกลบ้างตามความเหมาะสม นอกจากนั้นควรเลือก สภาพแสงที่ดี เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ การเลือกใช้เครื่องมือถ่ายภาพที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญ

2. เหตุการณ์และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแต่ละท้องถิ่น ความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย การละเล่นของเด็ก ๆ อาชีพ เหล่านี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ควรบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนักถ่ายภาพที่ดีควรเลือกมุมการถ่ายภาพ ลักษณะของภาพ ทิศทางและการให้แสงจังหวะของ การวางภาพ ให้ถูกต้องเหมาะสมจึงจะได้ภาพเหตุการณ์และภาพชีวิตที่มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะและด้านความหมายที่สมบูรณ์
3. สิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไปทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ควรพิจารณาเรื่องความสนใจของมนุษย์ (Human Interest) ด้วยทั้งที่เป็นสิ่ง ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ เช่น ดอกไม้ ทะเล ภูเขา แม่น้ำและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น สะพาน ซากปรักหักพัง อาคารบ้านเรือน ตลอดจนสัตว์ต่าง ๆ นักถ่ายภาพที่ดีควรพิจารณาสภาพดินฟ้าอากาศ บรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย นักถ่ายภาพทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องสามารถบันทึกภาพหลักฐานได้ ทุกระยะ เพื่อบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิวัฒนาการของสิ่งต่าง ๆ ได้

4. บุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่มีบทบาท และมีความสำคัญในชุมชน ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งในการถ่ายภาพบุคคลนั้นนักถ่ายภาพ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องสามารถบันทึกบุคลิกลักษณะของบุคคลที่ถูกถ่าย และแสดงออกมาด้วยภาพได้อย่างชัดเจน เช่น เป็นผู้มีอำนาจมีความ โอบอ้อมอารีหรือเหี้ยมโหด เป็นต้น

ดังนั้นจะเห็นว่านักถ่ายภาพทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากจะต้องฝึกสายตามองภาพ และความคิดในการสร้างภาพให้เกิดเรื่องราวแล้วยังต้อง พยายามทำความคุ้นเคยกับผู้คน วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ คุณงามความดี สุนทรีย์ ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ ทางสังคมของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพื่อบันทึกสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นลงบนสื่อภาพถ่ายซึ่งอาจเป็นภาพนิ่ง โดยใช้ฟิล์มใช้แผ่นแม่เหล็กหรือวัสดุอื่น ๆ เป็นสื่อกลางในการบันทึก หรือเป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ ขนาดต่าง ๆ ทำให้เป็นหลักฐานทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ต่อไป

หากแยกลักษณะของภาพถ่ายทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์แล้ว พอจะแยกได้

  1. ภาพถ่ายที่แสดงออกถึงจินตนาการทางความคิดของมนุษย์ เป็นภาพที่แสดงพลังอย่างหนึ่งที่มนุษย์มีอยู่ นักถ่ายภาพลักษณะนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นศิลปินคือเป็นผู้ที่เสนอรูปแบบแห่งความคิด โดยดึงจินตนาการออกมา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจินตนาการนั้นก่อให้เกิดศิลปะหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การประพันธ์ การแต่งเพลงบทกวี การวาดภาพ รวมถึงการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์และภาพยนตร์ด้วยจินตนาการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อศิลปินได้รับความดื่มด่ำ และสะเทือน อารมณ์จากเหตุการณ์หรือวัตถุสิ่งของต่าง ๆ แล้วสร้างจินตนาการให้เกิดรูปทรงทางมิติ นั่นคือการแทนค่าความรู้สึก เป็นรูปทรงบวกกับปรัชญาความคิดของตนเอง ผลที่ได้จึงเป็นงานสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัส และรับรู้เกิดอารมณ์ สะเทือนใจร่วม นักถ่ายภาพที่สร้างงานสร้างสรรค์ย่อมไม่ใช้กล้องถ่ายรูปเพียง เพื่อบันทึกหลักฐานเพียงอย่างเดียว แต่ได้รวมเอาจินตนาการทางความคิดไว้ด้วย ส่วนจะประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของนักถ่ายภาพ ที่จะสะท้อนจินตนาการของตนให้ผู้อื่นรับรู้ได้มากน้อยเพียงใดนั่นเอง
  2. ภาพถ่ายเพื่อบันทึกหลักฐานต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพบันทึกเหตุการณ์การถ่ายภาพที่เป็นจริงเพื่อบอกเรื่องราวอันเป็นการสะท้อนสภาพแวดล้อมทาง สังคมชีวิตประจำวันสิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และอาชีพ เป็นต้น

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย