ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายที่ดีทางทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความหมาย มีมโนทัศน์เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งในภาพ เพื่อทำให้ชวนดู และเป็นที่สนใจ น่าศึกษา ติดตาม ค้นคว้าภาพถ่ายที่ดีควรมีทั้งคุณค่าในทางศิลปะ และคุณค่าทางการสื่อสาร เพื่อบอกให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในภาพ หรือภาพนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับอะไร เป็นภาพอะไร มีรูปร่างลักษณะเช่นไร ขนาดใด เป็นต้น เช่น ภาพหมอลำเรื่องต่อกลอนที่พระเอกเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนา มีข้าทาสบริวารมากมายคอยรับคำสั่ง และคอยปรนนิบัติขณะที่พระเอกคนนั้นกำลังนั่งว่าราชการอยู่ภาพนี้ จะแสดงให้เห็นบรรยากาศทั่ว ๆ ไปของท้องพระโรงที่มีบริวารนั่งเรียงราย ขณะที่พระเอกกำลังนั่งบนบรรลัง ออกคำสั่ง พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้แสดงทั้งหมด จะถูกบันทึกเอาไว้ หากเป็นภาพเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การทำมาหากิน เป็นต้นว่า ข้องใส่ปลา หรือไซดักปลาควรถ่ายภาพมือที่จับข้องอยู่หรือ มีไม้บรรทัดเพื่อวัดขนาดให้เห็นขนาดจริง อันเป็นการเปรียบเทียบด้วย

2. มีความเด่น โดยการจัดสิ่งสำคัญภายในกรอบภาพให้มองเห็นเด่นชัดด้วยการสร้างความลึกของภาพให้มองเห็นชัดเจนเลือกตั้งมุมกล้องให้มองเห็น ส่วนสำคัญสะดุดตา หรือสามารถเลือกจังหวะของการกดไกลั่นชัตเตอร์ได้นั่นเอง เช่น ภาพแสดงการจับปลา โดยการทอดแหก็ถ่ายภาพในจังหวะที่แหกำลังกาง ออกเต็มผืนและทิ้งตัวลงในน้ำอย่างรวดเร็ว ทำให้มองเห็นความมหึมาของผืนแห และความมีอำนาจของผู้จับปลา ที่หวังจะจับเอาปลาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ ซึ่งเป็นสัตว์ที่เสียเปรียบมนุษย์นั้นไปเป็นอาหาร เพื่อยังชีพต่อไป

3. มีเอกภาพ หมายถึง การใช้รูปร่าง เส้นพื้นผิวให้ได้รับแสงและเงาเฉพาะจุดที่ต้องการเน้นเท่านั้นและวัตถุที่อยู่ในภาพต้องมีความสัมพันธ์กลมกลืน กันสิ่งใดที่ทำให้รกรุงรังไม่กลมกลืนกับเหตุการณ์ในภาพต้องหลีกเลี่ยง อาจจะด้วยการจัดกรอบภาพเสียใหม่ หรือเปลี่ยนทิศทางการถ่ายภาพหรือแก้ไข ด้วยวิธีการอื่น ๆ4. มีระยะ เนื่องจากภาพถ่ายส่วนมากเป็นภาพแบนราบ มี 2 มิติ ยกเว้นภาพพิเศษบางอย่าง คือภาพ 3 มิติเท่านั้น ดังนั้นเพื่อแสดงระยะห่างและมาตราส่วน ของสิ่งที่ปรากฏในกรอบภาพ ควรถ่ายภาพให้มีพื้นหน้า หรือฉากหน้าอยู่ใกล้ ฉากกลางอยู่ระยะกลาง และฉากหลังอยู่ไกลสุด เช่นเดียวกับวัตถุที่มีขนาดเดียวกัน แต่เมื่ออยู่ฉากหน้าจะมีขนาดใหญ่ และเล็กลงไปเรื่อย ๆ จนถึงฉากหลังการถ่ายภาพลักษณะนี้คือ การถ่ายภาพให้มีมิติ ไม่ใช่ให้แบนราบ เป็นภาพสองมิติ ซึ่งไม่น่าสนใจ การสร้างมิติในภาพอาจใช้แสงเข้าช่วยได้ เช่น ฉากหนัาจะได้รับแสงสว่างมาก ส่วนฉากหลังจะได้รับแสงน้อย หรือได้รับแสงเฉพาะส่วนที่ต้องการส่วนอื่น ๆ ก็เป็นไปตามบรรยากาศก็ได้

5. สีตัดกันเป็นธรรมชาติ ในการถ่ายภาพขาวดำนั้น สีตัดกันหมายถึงส่วนที่เป็นสีขาวตัดกับส่วนที่เป็นสีดำ ส่วนภาพสีธรรมชาติได้แก่ ส่วนที่เป็นสีแก่ตัดกับส่วนที่เป็น สีอ่อนสีตัดกันส่งผลไปถึงการประกอบภาพด้วย ถ้ามีสีตัดกันพอเหมาะพอดีจะทำให้ภาพนั้นน่าสนใจและมีเอกภาพ โดยปกติส่วนที่เป็นสีขาวท่ามกลางส่วน ที่เป็นสีดำจะเรียกร้องสายตาได้ดีกว่าสีอื่น ๆดังนั้นนักถ่ายภาพควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยตลอดถึงการควบคุมการตั้งหน้ากล้อง การควบคุมแสงการเลือก ระยะชัดที่เหมาะสมในการถ่ายภาพสไลด์นั้น หากต้องการสีที่เข้มคือ สีแดงก็แดงจริง ๆ สีเขียวก็เขียวสด ในขณะที่ฉายจำเป็นต้องตั้งหน้ากล้องให้เล็กหรือแคบกว่าปกติ ครึ่งเอฟสตอปหากตั้งหน้ากล้องกว้างกว่าปกติคือให้แสงเข้ามากจะทำให้สีซีดจาง (Overexposure)

6. มีรูปแบบที่เหมาะสม นั่นคืออาจเป็นภาพแนวตั้ง หรือแนวนอน ควรสัมพันธ์กับวัตถุที่ถ่ายด้วย เช่น ต้องการแสดงถึงความสูงของตึกควรถ่ายภาพในแนวตั้ง เพราะภาพแนวตั้งแสดงถึงความคงทนถาวร ความมั่นคงแข็งแรง ส่วนภาพแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบในปัจจุบันนี้กรอบภาพของกล้องถ่ายภาพ ชนิดต่าง ๆ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ แบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น กล้อง 35 มม . กับรูปแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส เช่น กล้องรีเฟลกซ์ สำหรับกล้องรีเฟลกซ์ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ การเลือกรูปแบบดังกล่าวส่วนกล้อง 35 มม . ที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นจะมีปัญหา ในการเลือกกรอบว่าจะถ่ายในแนวตั้งหรือแนวนอนและในการถ่ายภาพส่วนที่สำคัญ ๆ ไม่ควรให้ชิดกับเส้นกรอบภาพเพราะจะทำให้ถูกตัดบางส่วนออกไปได้ เมื่อนำไปอัดขยายภาพ

7. มีการประกอบภาพที่น่าสนใจ สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือนักถ่ายภาพต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ถ่ายภาพของตนเอง และต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้ในการประกอบภาพเป็นอย่างดี เช่น ความสมดุลย์ของภาพ สีตัดกันของภาพแบบต่าง ๆ ของการประกอบภาพ การใช้เส้น ชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้มวลในภาพถ่าย หากมีสิ่งรบกวน รุงรังสายตาควรหลีกเลี่ยงให้ได้

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย