Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

ทฤษฎีสีของแสง

การรับรู้ทางการเห็นนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของแสง แสงสีขาว ประกอบด้วยแสงสีแดงเขียว และน้ำเงิน จุดตัดกันของทั้ง 3 สี เกิดเป็น สีขาว และสีสามสีดังกล่าว เรียกว่าสีพื้นฐาน (Primary Colors)เมื่อเอาสีพื้นฐานที่มีปริมาตรเท่ากันสองสีรวมกันจะเกิดสีใหม่ขึ้นมาดังนี้

สีแดง บวก สีเขียว เกิดเป็น สีเหลือง
สีแดง บวก สีน้ำเงิน เกิดเป็น สีม่วงแดง
สีน้ำเงิน บวก สีเขียว เกิดเป็น สีฟ้า
สีที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งสามสี อันมี สีเหลือง สีม่วง และสีฟ้า เรียกว่า (Secondary Colors)

นอกจากสีพื้นฐาน และสีที่สองแล้วจะเห็นว่าเกิดสีตรงข้ามกัน (Comple-mentary Color) คือสีของแสงอันมีสีพื้นฐาน และสีที่สองที่อยู่ตรงกันข้าม ในแผนภูมิการจัดสีอันมีสีแดงกับสีฟ้า สีม่วงกับสีเขียว สีเหลืองกับสีน้ำเงิน

ข้อควรจำในการพิจารณาสี คือ การเกิดแสงสีขาวมีการเกิดดังนี้

สี แดง + สีน้ำเงิน + สีเขียว ได้ สีขาว
สี แดง + สีฟ้า (สีเขียว + สีน้ำเงิน) ได้ สีขาว
สี เขียว + สีม่วง (สีแดง + สีน้ำเงิน) ได้ สีขาว
สี น้ำเงิน + สีเหลือง (สีแดง + สีเขียว) ได้ สีขาว

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com