Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

ชนิดของฟิลเตอร์

หากแบ่งชนิดของฟิลเตอร์ตามจุดมุ่งหมายที่ใช้ และสัมพันธ์กับฟิล์มแล้วแบ่ง ได้ ดังนี้

1. ฟิลเตอร์ที่ใช้ได้ทั้งกับฟิล์มสี และฟิล์มขาวดำ
2. ฟิลเตอร์ที่ใช้กับฟิล์มขาว-ดำ
3. ฟิลเตอร์ที่ใช้กับฟิล์มสี
4. ฟิลเตอร์เพื่อผลสร้างสรรค์

1. ฟิลเตอร์ที่ใช้ได้ทั้งฟิล์มสีและฟิล์มขาวดำ มีดังนี้ คือ

  1. ฟิลเตอร์ลดแสงหรือทอนแสง (Neutral Density Filters) มีเนื้อแก้วเป็นสีเทา ทีคุณสมบัติในการลดแสงสว่างที่จะผ่านเข้าเลนส์ไปยังฟิล์ม เนื่องจากไม่ทำให้สี และระดับความเข้มของสีในภาพเปลี่ยน แว่นนี้จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ กับทั้งฟิล์มขาวดำและฟิล์มสี นอกจากนั้นสามารถดูดกลืนแสงอุลตราไวโอเลทได้โดยไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ ยูวีหรือ ฟิลเตอร์ตัดหมอกควัน ในขณะที่ใช้ฟิลเตอร์ชนิดนี้ การใช้ฟิลเตอร์ลดแสง (ND) นี้ต้องมีการเปิดรูรับแสงเพิ่ม ตามความเข้มของฟิลเตอร์ที่บอกออกมาเป็นตัวเลข (ดังตาราง)ที่นิยมใช้มีหมายเลข 0.30, 0.60 และ 0.90 การใช้ฟิลเตอร์ชนิดนี้ หลาย ๆ ตัว ซ้อนกันก็ย่อมทำได้เราสามารถใช้ฟิลเตอร์ชนิดนี้แทน ฟิลเตอร์โฟลาโรส์ได้เพราะมีค่าเท่ากับหมายเลข 0.40

  1. ตารางการเพิ่มรูรับแสงเมื่อใช้ฟิลเตอร์ลดแสง

  2. ฟิลเตอร์โฟลาไรส์ (Polarizing Filters) มีลักษณะเป็นกระจกสีเทาเข้มสองแผ่นซ้อนกัน มีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสง ตัดเงาหรือแสงสะท้อนที่เป็นแสงโฟลาไรส์ออกไปได้ เมื่อหมุนปรับมุมของกระจกฟิลเตอร์ได้ถูกต้องทำให้ได้ภาพที่สวยงามและยังช่วยให้ภาพท้องฟ้ามีสีเข้มสดใสขึ้น

    แสงโฟลาไรส์ คือคลื่นแสงที่สะท้อนจากสิ่งที่มีผิวหน้าเรียบมัน เช่นกระจกผิวน้ำแต่ไม่ใช่โลหะที่มีลักษณะมันวาว ซึ่งคลื่นนี้เป็นคลื่นแสงทิศทางเดียวที่สะท้อนจากวัตถุดังกล่าว ในความเป็นจริงแล้ว แสงมีลักษณะเป็นเส้นตรง และมีคลื่นสั่นสะเทือน ขวางเป็นมุมฉากรอบทิศทาง แต่จะถูกดูดกลืนจากวัตถุเมื่อไปกระทบวัตถุให้เหลือเพียงทิศทางเดียว เรียกว่า แสงโฟลาไรส์ (Polarized Light) ฟิลเตอร์ชนิดนี้ส่วนมากมีหมายเลข ในการเปิดรูรับแสงเพิ่ม (Factor) เท่ากับ 2.5 นั่นหมายความว่า ต้องเปิดรูรับแสงเพิ่มให้อีก 1 1/3 เอฟสต๊อป

2. ฟิลเตอร์ที่ใช้กับฟิล์มขาวดำ

อย่างไรก็ตามฟิลเตอร์แต่ละชนิดมีแฟคเตอร์ และการเปิดรูรับแสงต่างกัน ในการถ่ายภาพ ขาว- ดำ

3. ฟิลเตอร์ที่ใช้กับฟิล์มสี มีดังนี้ คือ


ฟิลเตอร์สีแดง กั้น สีน้ำเงินและสีเขียว
ฟิลเตอร์สีน้ำเงิน กั้น สีแดงและสีเขียว
ฟิลเตอร์สีเขียว กั้น สีแดงและสีน้ำเงิน
ฟิลเตอร์สีฟ้า กั้น สีแดง
ฟิลเตอร์สีม่วง กั้น สีเขียว
และฟิลเตอร์เหลือง กั้น สีน้ำเงิน

การใช้ฟิลเตอร์ชนิดแก้สี และแสงสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แสดงได้ดัง ตารางข้างล่างนี้

สรุปตารางการใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพสี

4. พิลเตอร์เพื่อการถ่ายภาพสร้างสรรค์ตามจุดมุ่งหมาย (Creative Effects)

ใช้ฟิลเตอร์ชนิดนี้เพื่อให้ได้ภาพที่มีผลพิเศษ มีบรรยากาศที่เหมาะสมปรุงแต่งให้ภาพมีความสวยงามแปลกตาไปจากธรรมชาติ หรือบิดเบือนความจริงได้ที่นิยมใช้มีดังนี้ คือ

นอกจากนั้นยังมีฟิลเตอร์สร้างสรรค์อีกมากมายที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com