ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

ประเภทของชัตเตอร์

ชัตเตอร์เป็นกลไกที่สำคัญในการบังคับเพื่อกำหนดระยะเวลาของการเปิดปิดทางที่แสงจะผ่านไปกระทบกับฟิล์ม ความไวในการเปิดและปิดชัตเตอร์เรียกว่าเวลาฉายแสง (Exposure Time) แสงจะไปตกลงบนฟิล์มมากน้อยเท่าใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับชัตเตอร์ และอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของรูรับแสง

โดยปกติชัตเตอร์แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. ชัตเตอร์แบบกลีบ (Leaf Shutter) บางครั้งเรียกว่า ชัตเตอร์ ไดอะแฟรม (Diaphrgm) หรือ ชัตเตอร์แผ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • แบบมีแผ่นโลหะแผ่นเดียว (Single Blade) เป็นชัตเตอร์ที่อยู่หน้าเลนส์ ทำหน้าที่เปิด-ปิดหน้ากล้อง ปกติจะใช้ความเร็วได้ประมาณ 1/30 ถึง 1/50 วินาที มักใช้กับกล้องราคาถูก
  • แบบมีแผ่นโลหะหลายแผ่น (Mutli-blade) โดยทั่วไปจะติดตั้งให้อยู่ระหว่างเลนส์ (Between-lens Shutter) มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบาง ๆ หลาย ๆ แผ่น วางซ้อนกันเป็นกลีบ ยึดด้วยสปริงก่อนการเปิดปิดหน้ากล้องจะกระทำสองจังหวะ คือจังหวะแรก โดยต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนกดปุ่ม (Preset-Type) และจังหวะที่สอง เมื่อถูกกดปุ่มชัตเตอร์จะเปิดและปิดด้วยความเร็วสูง และคงที่ สามารถใช้ความเร็วได้ประมาณ 1/30 ถึง 1/125 วินาที สำหรับกล้องที่มีราคาถูก และประมาณ 1/500 วินาที สำหรับกล้องที่มีราคาแพงขึ้นและอาจถึง 1/1000 วินาที ก็ได้สำหรับกล้องในปัจจุบัน เพราะนอกจากใช้สปริงยึดตัวชัตเตอร์แล้ว ยังพัฒนามาใช้อิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Shutter)ควบคุมได้ด้วย เพื่อเพิ่มความเร็วและลดความเร็ว โดยมีวงจรเวลาทำหน้าที่ควบคุม นอกจากนั้นยังมีการประวิงเวลาในการเปิด ปิดหน้ากล้อง ภายหลังที่กดชัตเตอร์แล้วประมาณ 5-15 วินาทีอีกด้วย ชัตเตอร์ชนิดนี้สัมพันธ์กับช่วงเวลาของความเข้มของแสงสูงสุดของแฟลชได้ดีอีกด้วย


ภาพการทำงานของชัตเตอร์แบบกลีบ

2. ชัตเตอร์แบบม่าน (Focal-Plane Shutter) หรือบางครั้งเรียกว่า ชัตเตอร์ระนาบโฟกัส


การทำงานของชัตเตอร์แบบม่าน

ชัตเตอร์ชนิดนี้ตั้งอยู่ภายในตัวกล้องด้านหลังของเลนส์ ในปัจจุบันแบ่งแยกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ชัตเตอร์ผ้าหน้าช่องภาพ ชัตเตอร์ชนิดนี้ทำด้วยผ้าชุบยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรืออาจทำด้วยโลหะผสมสองแผ่นเมื่อกดปุ่มปล่อยชัตเตอร์ม่านดำแผ่นแรกจะเคลื่อนที่ออก ทำให้แสงตกกระทบฟิล์มได้แล้วม่านดำแผ่นที่สองจะเคลื่อนที่ตามแผ่นแรก ระยะห่างของเวลาของการเคลื่อนที่นี้ สามารถปรับได้ตามความเร็วชัตเตอร์เพื่อเปิด ปิดกั้นแสงตามแนวนอนหน้าช่องภาพ โดยทั่วไปจะทำงานสัมพันธ์กับแฟลชได้ไม่เกิน 1/60 วินาที และสามารถใช้กับเครื่องช่วยขับเคลื่อนฟิล์มอัตโนมัติ (Mator Drive) ได้เร็วถึง 5 ช่องภาพต่อวินาที และใช้งานได้ทนทานที่สุด
  2. ชัตเตอร์โลหะช่องภาพ ชัตเตอร์ชนิดนี้ทำด้วยแผ่นโลหะบาง ๆ ทำหน้าที่เปิดปิดกั้นแสงตามแนวตั้งหน้าช่องภาพ โดยทั่วไปจะสัมพันธ์กับแฟลชได้เร็วถึง 1/125 วินาที แต่ในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นให้สัมพันธ์กับไฟแฟลชได้เร็วมากกว่านี้กล้องรุ่นเก่าที่ใช้ระบบชัตเตอร์ชนิดนี้สามารถใช้กับเครื่องช่วยขับเคลื่อนฟิล์มอัตโนมัติได้เร็วเพียง 2 ช่องภาพต่อวินาที แต่ปัจจุบันได้พัฒนาให้ได้เร็วถึง 5 ช่องภาพต่อวินาที ในการกดปุ่มชัตเตอร์นั้น ในสมัยก่อนใช้ระบบกลไกที่ถือว่าเป็นมาตรฐาน มีใช้มานาน ลักษณะปุ่มกดจะมีรูเป็นเกลียว สำหรับต่อสาย ช่วยชัตเตอร์ทำงานโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เลย หากแต่ควบคุมการทำงานด้วยการเคลื่อนไหว แบบนาฬิกา ทำงานได้ทุก ๆ สภาวะอากาศ ในปัจจุบันได้พัฒนามาใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าซึ่งปุ่มกดจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเหมาะมือ และทำงานได้นุ่มนวลมีที่เสียบสายช่วยกดชัตเตอร์ที่อื่น และยังทำงานได้เที่ยงตรงที่สุดแต่ต้อง ระวังเรื่องพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่ เพราะถ้าอ่อนลงจะทำให้การทำงานคลาดเคลื่อน หรือไม่ทำงานได้

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย