ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าชัตเตอร์เป็นกลไกในการควบคุมเวลา เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและหน้ากล้อง หรือเอฟ-สต๊อป (F-Stop) ควบคุมความชัดลึกชัดตื้น ดังนั้นในการถ่ายภาพต้องพิจารณา 2 อย่างนี้ประกอบกันดูว่าเราต้องการควบคุมอะไร ถ้าต้องการควบคุมเวลาต้องตั้งความไวชัตเตอร์เอาไว้ และให้ขนาดของรูรับแสงเป็นตัวแปร เปลี่ยนไปตามเครื่องวัดแสง สมมุติว่าเราเลือกตั้งความเร็วชัตเตอร์ 1/125 วินาทีและเครื่องวัดแสงบอกขนาดรูรับแสง 8 ในสภาพแสงนั้น ๆ นั่นหมายความว่า ถ้าเราถ่ายภาพด้วยความไวชัตเตอร์ 1/125 วินาทีขนาดรูรับแสง 8 เราก็จะได้ภาพที่ออกมามีความตัดกันของสีดำและสีขาวและสภาพแสงที่เรียกว่า พอดี (Normal Exposure) แต่ถ้าหากเราเปลี่ยนให้แสงเข้ามากอาจจะเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ให้ช้าลงหรือเปิดรูรับแสงให้กว้างขึ้นภาพที่ได้ย่อมมีแสงเข้ามากเรียกว่าแสงมาก (Over Exposure) จะทำให้ฟิล์มมีความหนาขึ้นและในทางตรงกันข้ามถ้าให้แสงเข้าน้อยเรียกว่า แสงเข้าน้อย (Under Exposure) ดังนั้นการถ่ายภาพต้องให้ปริมาณของแสงพอดีไปทำปฏิกิริยากับฟิล์ม จึงจะได้ความหนา-บาง ของฟิล์มที่พอดีอัดขยายภาพได้ง่าย และภาพที่ได้สวยงาม


ภาพต้นฉบับ


ภาพที่มีแสงเข้ามาก


ภาพที่มีแสงเข้าน้อย

อย่างไรก็ตามในการจับคู่สัมพันธ์กันระหว่างชัตเตอร์กับ เอฟ-สต๊อป สามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปดังนี้ คือ

สมมุติว่าหลังจากวัดแสงแล้วได้ค่าความไวชัตเตอร์ 1/500 วินาที ขนาดรูรับแสง f-2 แต่เราสามารถเลือกคู่อื่น ๆ ได้ เช่น f 5.6 กับ 1/60 วินาทีหรือ f11 กับ 1/15 วินาที ภาพที่ได้จะมีความพอดีเท่า ๆกับใช้ f 2 กับ 1/500 วินาที หรือถ้าวัดแสงได้ค่า f 2 กับ 1/30 วินาที ก็สามารถเลือกคู่อื่น ๆ ได้ตามตารางข้างล่างเช่นกัน

นอกจากการทำตารางรูปสามเหลี่ยมสองรูป เพื่อช่วยการคิดจับคู่สัมพันธ์แล้วอาจสร้างเป็นวงกลมได้ โดยตัดวงกลมเป็น 2 วง ซ้อนกัน มีแกนกลางยึดติดกันและสามารถหมุนได้ เมื่อวัดแสงได้ค่าของความเร็วชัตเตอร์และค่าเอฟ-สต๊อปก็หมุนให้ค่าทั้งสองตรงกันคู่อื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันก็จะตรงกันด้วยจะเห็นได้ว่าชัตเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการให้แสงผ่านไปทำปฏิกิริยากับฟิล์ม ส่วนหน้ากล้องทำหน้าที่กำหนดขนาดของรูเพื่อให้แสงผ่านเข้าไป สามารถเปรียบเทียบหน้ากล้องได้กับก๊อกน้ำ สมมุติว่า เปิดน้ำให้ไหลออกมาเต็มขนาดความกว้างของก๊อกน้ำ ได้น้ำเต็มแก้วใช้เวลา 2 วินาที แต่ถ้าหากน้ำไหลออกมาเพียงครึ่งหนึ่งของความกว้าง ของขนาดก๊อกน้ำใช้เวลา 2 วินาทีเช่นกันจะได้น้ำเพียงครึ่งแก้วเท่านั้น ขนาดของรูรับแสงที่กำหนดเป็นเอฟ-สต๊อป ก็เช่นเดียวกันกับขนาดความกว้างของก๊อกน้ำ หรือปริมาณของน้ำที่ไหลออกมานั่นเอง ตัวเลขเอฟ-สต๊อปที่มากขึ้นถัดกันไป จะมีขนาดของแสงลดลงไปเป็นครึ่งหนึ่งเสมอ เช่น เอฟสต๊อป 8 จะมีแสงเข้าไปเพียงครึ่งหนึ่งของเอฟสต๊อป 5.6 เป็นต้น ดังแสดงไว้ในภาพ

ถ้าการไหลของน้ำจากก๊อกที่มีขนาดการไหลมากน้อยต่างกันเป็นครึ่งหนึ่งหรือเท่าตัว แต่เวลาต่างกันเป็นครึ่งหนึ่งหรือเท่าตัว จะได้ปริมาณของน้ำเท่ากันดังในภาพและลักษณะการทำงานของน้ำ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของแสงนั่นเอง

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย