ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ

 (Tips & Techniqe)

เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพ และทำภาพ

เทคนิคการซ้อนภาพ

เป็นที่เข้าใจว่าการถ่ายภาพซ้อน (Sandwich) และการถ่ายภาพซ้ำ (Double exposure) เป็นเทคนิคชนิดเดียวกัน หากแต่อาจแตกต่างกันในผลที่ออก มา เพราะการถ่ายภาพซ้อนเป็นการนำเอาฟิล์มตั้งแต่ 2 แผ่น มาประกบกันแล้ว นำมาอัดขยาย หรือฉายถ้าเป็นสไลด์ ส่วนการถ่ายภาพซ้ำ เป็นการทำให้เกิดภาพ ถ่ายในกรอบภาพเดียวกัน โดยจะให้แสงไปทำปฏิกริยากับฟิล์ม 2 ครั้ง ในแผ่นฟิล์ม เดียวกัน วิธีการถ่ายภาพขึ้นอยู่กับชนิดของกล้อง พอสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

  1. ที่กล้องมีปุ่มกดชัตเตอร์ ได้มากกว่า 1 ครั้งหากใช้กล้องชนิดนี้ถ่าย ภาพซ้อนจะช่วยให้เกิดความสะดวกสะบายในการขึ้นชัดเตอร์ เพราะในขณะขึ้นคาน เลื่อนฟิล์ม จะไม่เคลื่อนตัวที่แต่จะขึ้นไกชัตเตอร์ให้เราสามารถกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ ซ้อนลงได้
  2. การบังคับการหมุนของฟิล์ม กล้องบางชนิดจะไม่มีกลไกช่วยถ่าย ภาพซ้อนหรือพอเลื่อนฟิล์ม ฟิล์มจะเคลื่อนที่ทันที อย่างไรก็ตามมีเทคนิคที่จะทำได้ โดยในขณะขึ้นคานเลื่อนฟิล์ม กดปุ่มปลดล็อคหลอดพักฟิล์มที่อยู่ในตัวกล้องจะทำให้ฟิล์ม ไม่เคลื่อนที่แต่จะขึ้นไกชัตเตอร์ ให้สามารถถ่ายภาพซ้อนได้ตามต้องการ
  3. การตั้งชัตเตอร์ที่ B หรือ Tเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้ภาพซ้อนโดยเปิด ความเร็วชัตเตอร์ ชัตเตอร์จะเปิดค้างจนกว่าจะปล่อยมือ ชัตเตอร์จึงจะปิด ดังนั้น จะช่วยให้เราใช้แฟลชช่วยบันทึกภาพหลาย ๆ ครั้งที่เปลี่ยนอริยาบทตัวแบบทุกครั้ง ได้ให้ซ้อนภาพเดียวกัน วิธีนี้เหมาะในการใช้ในห้องที่ปิดแสงให้มือสนิท ใช้แฟลชเป็น อุปกรณ์ช่วยส่องแสงให้กล้องได้บันทึกภาพตามตำแหน่ง และอริยาบทที่ต้องการ
  4. การขยับกล้องทุกครั้งที่ถ่ายภาพ เป็นอีกอริยาบทหนึ่งที่จะช่วยให้ ได้ภาพซ้อนตามต้องการและเป็นการซ้อนที่เหลื่อมกันเพราะเกิดจากกรขยับเคลื่อน กล้องไปเล็กน้อยนั่นเองในเวลาเคลื่อนกล้องนั้นใช้ความเร็วชัตเตอร์ B อาจใช้ ฟิลเตอร์หลายสีถอด และเปลี่ยนสลับกันไปจะทำให้ได้แสงที่สดใสได้
  5. การใช้ชัตเตอร์ แบบฮารีส เนื่องจากการใส่และถอดฟิลเตอร์เพื่อ สลับให้เกิดสีสรรต่าง ๆ ทำได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงมีผู้ประดิษฐ์ฟิลเตอร์ที่เรียกว่า ฟิลเตอร์แบบฮารีส ขึ้นมาโดยมีลักษณะเป็นฟิลเตอร์ 3 สี เรียงติดต่อกันมีกระดาษสี ดำปิดหัวและปิดท้ายเมื่อถ่ายภาพ เช่นวัตถุเคลื่อนที่อย่างช้าๆ เปิดความเร็ว B พอ ชัดเตอร์ฮารีสนั้นผ่านหน้าเลนส์จนผ่านฟิลเตอร์ทั้ง 3 สี ถึงกระดาษดำด้านท้ายแล้ว ปิดชัดเตอร์ก็ได้ภาพวัตถุเคลื่อนที่ซ้ำซ้อนกันอย่างสวยงาม
  6. การใส่ฟิล์มถ่ายใหม่อีกครั้ง วิธีนี้เป็นการถ่ายภาพแรกให้หมดม้วน แล้วกรอฟิล์มกลับใส่ฟิล์มในกล้อง เริ่มต้นที่หัวฟิล์มใหม่ อาจทำเครื่องหมายเอาไว้ใน คราวแรกเพื่อให้การบรรจุฟิล์มครั้งที่สองได้ตรงกัน แล้วถ่ายภาพครั้งที่สองซ้อนลงใน ฟิล์มเดียวกัน โดยให้ภาพแรกและภาพที่ซ้อนครั้งที่สองมีการจัดภาพที่สวยงาม ตาม หลักการทางศิลป ตัวอย่างของการถ่ายภาพด้วยเทคนิคนี้ เช่น ครั้งแรก ถ่ายภาพ ดวงจันทร์ไว้ทั้งม้วน แล้วนำมาซ้อนกับภาพวิวทิวทัศน์ สะพาน โบสถ์ หรือสิ่งอื่น ๆ ในการถ่ายภาพซ้อนครั้งที่สอง

บ่อยครั้งที่พระอาทิตย์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ ซึ่งอาจแก้ปัญหาได้โดยเทคนิคถ่ายภาพซ้อน โดยตั้งระบบถ่ายภาพซ้อน แล้วถ่ายภาพมุมที่ต้องการไว้ก่อน (วัดแสงตามปกติ) โดยเว้นช่องให้สำหรับพระอาทิตย์ด้วย จากนั้นจึงเล็งไปที่ดวงอาทิตย์ (ระวังอย่าทำในขณะที่แสงยังจ้า เพราะจะเป็นอันตรายกับสายตา) แล้วถ่ายลงในมุมที่เว้นไว้ ทั้งนี้ต้องระวังเรื่องทิศทางของแสงด้วยว่าไม่ผิดไปจากธรรมชาติมากนัก เทคนิคเดียวกันนี้ใช้ได้กับพระจันทร์ด้วย


ก่อนซ้อนภาพ     หลังซ้อนถาพ

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย