ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

เทคนิคการทำภาพ

เป็นเทคนิคที่จะทำให้เกิดภาพที่น่าสนใจได้เช่นเดียวกัน มีวิธีการ ดังนี้

1. การทำโฟโตแกรม (Photogram) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้สนใจ ได้เรียนรู้กระบวนการทำภาพได้โดยมิต้องใช้ฟิล์มแต่สามารถทำภาพได้ โดยการวาง วัตถุลงบนกระดาษอัดขยายภาพที่มีความเร็วต่อแสง เมื่อปล่อยแสงผ่านลงบนกระดาษ ในห้องมืดแสงสีขาวจะทำปฏิกิริยากับกระดาษทำให้ส่วนที่ได้รับแสงมีสีคล้ำ แต่ส่วนใด ที่วัตถุบังแสงอยู่ก็จะมีสีขาว แต่ถ้าหากส่วนใดที่ถูกแสงบ้างเล็กน้อยก็จะมีลักษณะเป็น สีเทา ดังนั้นสามารถจินตนาการมาทำเป็นภาพสีให้มีความแปลกตา และมีสีสรรสวย งามได้

2. การทำภาพกึ่งเนกาติฟกึ่งโฟสิติฟ (Solarization) เป็นเทคนิค การทำภาพให้เกิดความสวยงามแปลกตาอีกชนิดหนึ่ง โดยการนำฟิล์มเนกาติฟที่ถ่าย ภาพแล้วไปล้างในน้ำยาสร้างภาพใช้เวลา 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 ของเวลาทั้ง หมด เสร็จแล้วนำฟิล์มไปล้างน้ำและนำไปถูกแสงอีกครั้งหนึ่ง อาจใช้หลอดไฟ ทังสเตน 25 วัตถ์ ห่างจากฟิล์ม 2-3 ฟุตหรืออาจติดหลอดไฟในโคมไฟนิรภัยก็ได้ แต่ไม่ใส่ฟิลเตอร์เพื่อให้ฟิล์มได้รับแสงสะท้อนที่ไม่จ้าเกินไป จากนั้นนำฟิล์มไปล้างใน น้ำยาล้างภาพ จนครบเวลาและกระบวนการของการล้างฟิล์มจะสังเกตเห็นว่า ภาพ ตรงบริเวณที่สูงแสงมากผิดปกติแทนที่จะมีความดำเพิ่มมากขึ้น แต่มีความดำลดลง แทนที่จะได้ภาพเนกาติฟแต่กลับได้ภาพกึ่งโฟสิติฟ เมื่อนำฟิล์มไปอัดขยายจะได้ภาพที่ แปลกตาสวยงามมาก

3. การขยายภาพหลายครั้ง (Photomontage Multiple Printing) เป็นเทคนิคที่สามารถอัดขยายภาพจากฟิล์มเนกาติฟหลาย ๆ ภาพลงใน กระดาษอัดแผ่นเดียวกัน เพื่อช่วยเพิ่มเติมส่วนที่หายไปหรือตัดบางส่วนออกแล้วแทนที่ ด้วยสิ่งที่น่าสนใจกว่าได้การอัดขยายนี้จะเป็นต้องกะทดลองวางแผน เพื่อแก้ไขในข้อ บกพร่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่ออัดหลาย ๆ ภาพลงไปต้องต้องกะดูว่า ภาพอะไร จะให้เกิดตรงใหน หรือเพิ่มเติมอะไรลงในแผ่นกระดาษนั้น วิธีทำคือขยายภาพจาก เนกาติฟแรก และใช้กระดาษแข็งบังส่วนที่จะเกิดภาพจากเนกาติฟแผ่นต่อ ๆ ไป เมื่อครบตามที่วางแผนเอาไว้ในกระดาษไปล้างตามกรรมวิธีก็จะได้ภาพตามต้องการ

4. การทำภาพสลักหิน (Bas - Relief) เป็นเทคนิคการอัดขยาย ภาพจากเนกาติฟลงบันแผ่นฟิล์ม โดยทั่วไปนิยมใช้ฟิล์มที่มีความตัดกันของสีสูง เช่น High Contrast Ortho Kodalith Film) แล้วนำฟิล์ม High Contrast ไป ล้างในน้ำยาตามกรรมวิธีจะได้ภาพโฟสิติฟบนฟิล์ม High Contrast นั้น นำฟิล์มต้น ฉบับ และ High Contrast ซ้อนเหลื่อมกันเล็กน้อย แล้วนำไปอัดขยายลงบนแผ่น กระดาษอัด ก็จะได้ภาพที่มีลักษณะเหมือนการสลักหินอย่างไรก็ตามอาจนำฟิล์ม High Contrast ไปอัดลงบนฟิล์ม High Contrastอีกแผ่นหนึ่งให้ได้ภาพเนกาติฟ แล้วนำภาพโฟสิติฟ และเนกาติฟของฟิล์ม High Contrastซ้อนเหลื่อมกันนำไปอัด ขยายอีกก็ได้ ซึ่งจะได้ภาพสลักหินสวยงาม

5. การขยายภาพลอย (Vignetting) เป็นเทคนิคที่นำมาใช้เพื่อลบ พื้นหลังของภาพ หรือทำให้ภาพเกิดการลอยเด่นอยู่บนกระดาษอัดสีขาว วิธีการทำ ภาพลอยนี้ เหมือนการอัดขยายภาพปกติทุกประการ เพียงให้แสงลอดผ่าน ช่องรู รูปวงกลม วงรี รูปไข่สี่เหลี่ยม หรือรูปต่าง ๆ ของกระดาษสีดำที่เจาะเป็นรู รูป ต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ขอบ ๆ ของรูที่เจาะบนกระดาษควรตัดริมให้เป็นหยักเพื่อเกลี่ย แสงให้จางลง บริเวณขอบในขณะที่ปล่อยแสงลงบนกระดาษอัดขยายควรเลื่อน กระดาษดำขึ้นลงด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเงาเข็งบนขอบของรูลักษณะต่าง ๆ นั้น เมื่อ กระดาษถูกแสงจนครบเวลากำหนดแล้วนำไปล้างตามกรรมวิธี ก็จะได้ภาพลอยตาม ต้องการ

6. การเผาและการบังแสง (Burning-in and Dodging-out) เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่นิยมนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงภาพให้มีความสวยงาม มีราย ละเอียด มีสีสันที่กลมกลืนตามต้องการบริเวณพื้นที่ ที่มีสีขาวมากบนกระดาษอัดขยาย เกิดความหนา หรือความดำของฟิล์มซึ่งแสงผ่านได้น้อย ดังนั้นเราสามารถเผาแสง (Burning-in) เพิ่มเติมลงเฉพาะบริเวณนี้ได้ และในขณะเดียวกันบังเกิดแสง (Dodging-out) บริเวณอื่น ๆ ที่ได้รับแสงพอแล้วออกไป การบังแสงบางส่วน อาจใช้กระดาษแข็งตัดเป็นรูปวงกลมติดด้วยลวด เล็ก ๆ เป็นที่จับหรืออาจใช้มือบังแสงเลยก็ได้ มีข้อควรรำลึกก็คือในขณะที่ปล่อย แสงลงบนกระดาษอัดขยาย ต้องเคลื่อนวัตถุที่ใช้บังนั้นขึ้นลง เพื่อเกลี่ยแสงไม่ให้เกิด เงาแข็งที่ขอบรอยต่อของการบังและการเผาแสง ซึ่งจะทำให้ภาพไม่น่าดูได้ ส่วน การเผาแสงบางส่วน อาจใช้กระดาษเจาะเป็นรูเพื่อให้แสงลอดรูนั้นไปบนกระดาษ เฉพาะบริเวณที่ต้องการเท่านั้น

7. การทำภาพที่มีโทนของสีต่างกัน (Tone Seperation) เป็น เทคนิคที่นำเอาฟิล์มที่มีโทนสีต่างกันมาขยายรวมกันจากเนกาติฟต้นฉบับเดียวกัน แต่ ให้แสงในการขยายแตกต่างแล้วอัดจากเนกาติฟเดียวกัน 3 ครั้งที่ให้แสงต่างกัน จะ ได้ภาพโฟสิติฟที่โทนสีแตกต่างกัน 3 ชนิด อาจเป็น Normal, over และUnder เสร็จแล้วนำภาพโฟสิติฟไปอัดลงบนแผ่นฟิล์มออร์โธโครเมติคทีละแผ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อ ให้ได้ภาพเนกาติฟที่มีโทนสีต่างกัน 3 ชนิดเช่นเคย หลังจากนั้นนำเอาฟิล์มเนกาติฟ ที่ได้ไปอัดลงบนกระดาษอัดทีละแผ่นให้ภาพทับเหลื่อมกันเล็กน้อย และนำกระดาษไป ล้างตามกรรมวิธีจะได้ภาพที่มีโทนสีแตกต่างกันถึง 3 สี ตามต้องการ

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย