ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การออกแบบหน้า
Home Page

โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์
ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory)
องค์ประกอบของกราฟิก
หลักการออกแบบ
บรรณานุกรม

ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ

แถบเครื่องมือ

 (Navigational Menus)

ปกติการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ผู้ใช้จะคุ้นเคยกับการใช้งานเครื่องมือที่เรียกว่าเมนู (Menu) แนวคิดของเมนู หมายถึง แถบที่ประกอบด้วยคำหรือข้อความที่จะใช้สำหรับเลือกให้ส่วนของโปรแกรมทำงานเพื่อใช้เมาส์กดคลิกหรือกดคีย์บอร์ดเว็บไซต์ก็เช่นเดียวกันที่ต้องการเมนู ทั้งนี้เพราะการเปิดเว็บเพจ จากไซต์หนึ่งไปสู่ไซต์หนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บเพจสะดวกผู้ออกแบบเว็บไซต์จึงต้องขอออกแบบให้มีส่วนของเมนูที่จะช่วยให้การค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีลักษณะรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจแก่ผู้เปิดเว็บเพจด้วย

แถบเครื่องมือ (Navigational Menus)
สิ่งที่มองเห็นได้ (visual Cues)
เนื้อหาข่าวสารในอินเทอร์เน็ต
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
การใช้ข้อความ
การใช้พื้นหลัง และสี
การใช้กราฟิก
ใช้เป็นภาพแผนที่
การใช้ภาพเคลื่อนไหว
การใช้วีดีทัศน์
การใช้เสียง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย