ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การออกแบบหน้า
Home Page

โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์
ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory)
องค์ประกอบของกราฟิก
หลักการออกแบบ
บรรณานุกรม

ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ

สิ่งที่มองเห็นได้ (visual Cues)

หน้าเว็บเพจหนึ่ง ๆ จะมีส่วนที่รับรู้ทางสายตา ภาพรวมที่ปรากฎในหน้าเว็บเพจจะแสดงส่วนต่าง ๆ คือ

  1. แถบเครื่องมือ หรือรายการทำหน้าที่เหมือนสารบัญ
  2. การเชื่อมโยงเพื่อเปิดหน้าเว็บเพจที่ต้องการหรือเปิดหน้าเว็บเพจจากเว็บไซต์อื่น ๆ ก็ได้
  3. ช่องสำหรับใส่ที่อยู่ของจดหมายอิเล็คโทรนิกส์ เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สมัครรับข่าวสารที่เว็บไซต์นั้นให้บริการ
  4. ภาพประกอบที่ใช้สำหรับเชื่อมโยง หรือทำให้ดูเหมือนปุ่มสำหรับกด
  5. ภาพเครื่องหมายสัญลักษณ์ หรือโลโก้ของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วยงาน

แถบเครื่องมือ (Navigational Menus)
สิ่งที่มองเห็นได้ (visual Cues)
เนื้อหาข่าวสารในอินเทอร์เน็ต
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
การใช้ข้อความ
การใช้พื้นหลัง และสี
การใช้กราฟิก
ใช้เป็นภาพแผนที่
การใช้ภาพเคลื่อนไหว
การใช้วีดีทัศน์
การใช้เสียง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย